هفدمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2006-09-05

عنوان : ( ارزیابی اثرات رقابتی تاج خروس بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا با استفاده از مشاهدات اولیه سطح برگ نسبی )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور پیش بینی تاج خروس بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا با استفاده از سطح برگ نسبی تاج خروس، آزمایشی در سال زراعی 80-79 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی انجام شد. . تیمارهای آزمایش شامل تراکم های مختلف 4، 8 و 12 بوته در متر مربع تاج خروس بودند که در تراکم ثابت 20 بوته در متر مربع لوبیا کشت شدند. برای تحلیل و پیش گویی نتایج حاصل از مدل بیولوژیکی 3 پارامتری کراف و همکاران استفاده شد. نتایج حاصل نشان از حساسیت شدید لوبیا به رقابت تاج خروس بود. بطو ریکه عملکرد بیولوژیک و دانه لوبیا بترتیب 05/74 و 38/76 درصد کاهش یافت. برآورد مدل از ضریب خسارت نسبی، ضمن دلالت بر برتری رقابتی تاج خروس، نشان از گسترش سریع شاخ و برگ تاج خروس نسبت به لوبیا دارد و این ویژگی در تاج خروس عامل مهمی در بروز اثرات رقابتی آن است. از طرف دیگر مقایسه پارامتر و با داده های آزمایشی نشان از دقت مدل در پیش گویی اثرات رقابتی تاج خروس داشت.

کلمات کلیدی

, رقابت, سطح برگ نسبی, تاج خروس,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009207,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and محمد حسن راشد محصل and مهدی نصیری محلاتی},
title = {ارزیابی اثرات رقابتی تاج خروس بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا با استفاده از مشاهدات اولیه سطح برگ نسبی},
booktitle = {هفدمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2006},
location = {کرج, ايران},
keywords = {رقابت،سطح برگ نسبی، تاج خروس، لوبیا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثرات رقابتی تاج خروس بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا با استفاده از مشاهدات اولیه سطح برگ نسبی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A محمد حسن راشد محصل
%A مهدی نصیری محلاتی
%J هفدمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2006

[Download]