یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2008-05-27

Title : ( بررسی عملکرد مدلهای رایج توربولنس برای جریان شتابدار غیر پریودیک در لوله )

Authors: Mahmoud Pasandidehfard , مجید ملک جعفریان , Ali Khaleghi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این مقاله، جریان شتاب دار در یک لوله برای اعداد رینولدز، از 7000 تا 45200 (بر پایه سرعت متوسط و قطر ) ، (BL) بوسیله شش مدل معمول جریان متلاطم شبیه سازی می شود . مدلهای مفروض شامل مدل جبری الدوین -لومکس k −ω مدل ، (KE) با تصحیح دیواره لام -برِمهارست ٣ k −ε مدل ، (SA) مدل تک معادله ای اِسپالارت-آلماراس ٢ میباشند. نتایج حاصله (KEV2) دوربین ٦ k −ε −υ و مدل 2 (SST) مدل تنشبرشیانتقالی مِنتِر ٥ ، (KW) ویلکاکس ٤ از این مدلها با نتایج آزمایشگاهی اخیر مقایسه شده اند. در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی ضعیف ظاهر شدند . سرعت و زمان تأخیر پیشبینی شده BL نتایج بدست آمده از مدل بوسیله دیگر مدل ها به خوبی با مقادیر اندازه گیری شده برای یک دوره کامل شتابدهی جریان با دبی افزایشی در کوتاه مدت (دوره 5 ثانیه) و بلند مدت (دوره 45 ثانیه) انطباق دارد. زمان تأخیری انرژی جنبشی جریان متلاطم محاسبه شده در بهترین نتایج را k −ε −υ نزدیکی خط مرکزی لوله تقریباً 4 ثانیه می باشد که با نتایج آزمایشگاهی مطابقت دارد . مدل 2 نسبت به مقادیر اندازهگیری شده در ناحیه دور از دیواره بدست میدهد. در انتهای مقاله، جریان در نزدیکی دیواره مورد بررسی قرار می گیرد، هرچند نتایج این مدل با نتایج آزمایشات متفاوت میباشد.

Keywords

, DNS , مدل اغتشاش, جریان شتاب دار در لوله, جریان غیر پریودیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009246,
author = {Pasandidehfard, Mahmoud and مجید ملک جعفریان and Khaleghi, Ali},
title = {بررسی عملکرد مدلهای رایج توربولنس برای جریان شتابدار غیر پریودیک در لوله},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها},
year = {2008},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {DNS ، مدل اغتشاش، جریان شتاب دار در لوله، جریان غیر پریودیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد مدلهای رایج توربولنس برای جریان شتابدار غیر پریودیک در لوله
%A Pasandidehfard, Mahmoud
%A مجید ملک جعفریان
%A Khaleghi, Ali
%J یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
%D 2008

[Download]