بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Khaleghi


موارد یافت شده: 11

1 - NUMERICAL STUDY OF TURBULENCE KINETIC ENERGY BUDGET IN ACCELERATED CHANNEL FLOW (چکیده)
2 - Modification of SST Turbulence Model on the Basis of Delay Time Concept for Unsteady Flows. Mahtab (چکیده)
3 - حل عددی جریان شتابدار آشفته در ورودی لوله (چکیده)
4 - MODIFICATION OF SST TURBULENCE MODEL ON THE BASIS OF DELAY TIME CONCEPT FOR UNSTEADY FLOWS (چکیده)
5 - NUMERIACL ANALYSIS OF THE PIPELINE IN UNSTEADY TURBULENCE (چکیده)
6 - اصلاح ضرایب مدل تلاطمی SST بر اساس مفهوم تاخیر زمانی در جریان متغیر با زمان (چکیده)
7 - بررسی عددی جریان توربولنس شتابدار در حال توسعه در ورودی لوله (چکیده)
8 - Assessment of common turbulence models under conditions of temporal acceleration in a pipe (چکیده)
9 - بررسی جریان شتاب دار غیرپریودیک توربولنس با استفاده از مدل تلاطمی SST (چکیده)
10 - بررسی تاثیر ابعاد حل بر دقت نتایج مدل تلاطمی k-w در جریان توربولنس غیر پریودیک شتاب دار در درون لوله (چکیده)
11 - بررسی عملکرد مدلهای رایج توربولنس برای جریان شتابدار غیر پریودیک در لوله (چکیده)