مکانیک هوافضا, دوره (4), شماره (2), سال (2008-8) , صفحات (15-28)

عنوان : ( شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیون گسترده و جزئی دوبعدی با استفاده از روش المان مرزی )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , ایمان رشیدی طرقی , محمد تولمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، جریان پت انسیل، همراه با کاویتاسیون گسترده و جزئی ، با استفاده از روش المان مرزی بررسی شده است . برای این منظور ،توزیع گردابه در مرز جریان مورد استفاده قرار گرفته است. روی سطح خیس شده هیدروفویل- کاویتی شرط نفوذ ناپذیری و روی سطح خیس شده کاویتی شرط سرعت مماسی ثابت و د ر لبه انتهایی هیدروفویل برای کاویتاسیون جزئی شرط کوتا و برای کاویتاسیون گسترده ، شرط پیوستگی سرعت مماسی اعمال شده است . در این روش، طول کاویتی معلوم فرض شده و یک شکل اولیه فرضی برای کاویتی در نظر گرفته و کاویتاسیون گسترده حول هیدروفویل صفحه تخت و NACA شده است . نتایج حل عددی جریان کاویتاسیون جزئی حول هیدروفو یل 0009 0 وتر است / گوه با نتایج تجربی مقایسه شده است . در کاویتاسیون جزئی، نتایج بیانگر صحت این روش عددی تا طول کاویتی کمتر از حدود 75 که برای تطابق بهتر با نتایج تجربی از روش جدیدی استفاده شده است . در این روش که تأثیر یک گردابه مستقل در خلاف جهت عقربه ساعت که در کاویتاسیون جزئی و در پایین دست جریان شکل می گیرد، مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین ، تأثیر تغییر نقطه شروع کاویتی بررسی شده که نشان میدهد اثر زیادی بر نمودار نسبت ضخامت به طول کاویتی ندارد.

کلمات کلیدی

, کاویتاسیون گسترده دوبعدی, کاویتاسیون جزئی دوبعدی, جریان پتانسیل, روش المان مرزی, گردابه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009257,
author = {پسندیده فرد, محمود and رشیدی طرقی, ایمان and تولمی, محمد},
title = {شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیون گسترده و جزئی دوبعدی با استفاده از روش المان مرزی},
journal = {مکانیک هوافضا},
year = {2008},
volume = {4},
number = {2},
month = {August},
issn = {1609-5707},
pages = {15--28},
numpages = {13},
keywords = {کاویتاسیون گسترده دوبعدی، کاویتاسیون جزئی دوبعدی، جریان پتانسیل، روش المان مرزی، گردابه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیون گسترده و جزئی دوبعدی با استفاده از روش المان مرزی
%A پسندیده فرد, محمود
%A رشیدی طرقی, ایمان
%A تولمی, محمد
%J مکانیک هوافضا
%@ 1609-5707
%D 2008

[Download]