اولین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات --- دانشگاه کیش --- بهمن 1386 , 2007-03-28

Title : ( خوشه بندی داده ها از دیدگاه برنامه‌ریزی توابع چند هدفه وزن‌دار با استفاده از یک مدل شبکة عصبی )

Authors: Sohrab Effati ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

چکیده: در این مقاله، خوشه‌بندی داده‌ها از دیدگاه برنامه‌ریزی چند هدفه وزن دار بررسی می‌شود، که اهداف آن شامل خوشه‌های فشرده و دور از هم می‌باشد، این مسئله با یک تغییر شکل تبدیل به یک مسئله برنامه‌ریزی درجه دوم می‌شود، که برای حل آن از یک مدل شبکه عصبی استفاده شده است. از ویژگیهایِ مدل شبکة عصبی بکار رفته علاوه بر سادگی، سرعت همگرایی خوب در حل مسائل برنامه‌ریزی درجة دوم است، ضمناً این مدل قادر به حل همزمان مسئله اولیه و دوگان برنامه ریزی درجه دوم می باشد و می توان از پاسخ دوگان اثربخشی قیود استفاده شده را بررسی کرد. این مدل بر روی مثالهای مختلفی امتحان شده است از جمله می توان به داده های استاندارد آیریس که شامل سه خوشه با داده های چهار بعدی می باشد، اشاره کرد که نسبت به روش FCM با درصد خطای کمتری خوشه بندی شده اند

Keywords

, کلمات کلیدی: خوشه‌بندی داده‌ها, برنامه ریزی چند هدفه, مدل شبکة عصبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009417,
author = {Effati, Sohrab},
title = {خوشه بندی داده ها از دیدگاه برنامه‌ریزی توابع چند هدفه وزن‌دار با استفاده از یک مدل شبکة عصبی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات --- دانشگاه کیش --- بهمن 1386},
year = {2007},
location = {IRAN},
keywords = {کلمات کلیدی: خوشه‌بندی داده‌ها، برنامه ریزی چند هدفه، مدل شبکة عصبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خوشه بندی داده ها از دیدگاه برنامه‌ریزی توابع چند هدفه وزن‌دار با استفاده از یک مدل شبکة عصبی
%A Effati, Sohrab
%J اولین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات --- دانشگاه کیش --- بهمن 1386
%D 2007

[Download]