بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Sohrab Effati


موارد یافت شده: 262

1 - پیشبینی ابتلا به بیماریهای مزمن به کمک ماشین بردار پشتیبان دوقلو با قیود نرم (چکیده)
2 - پیشبینی بیماریهای مزمن با دادههای نامتوازن توسط ماشین بردار پشتیبان گرانشی (چکیده)
3 - An RBF Method for Solving Optimal Control Problems with Time-Varying Delays (چکیده)
4 - Platelet distribution widths and white blood cell are associated with cardiovascular diseases: data mining approaches (چکیده)
5 - شرایط لازم بهینگی برای مسائل کنترل بهینه با تأخیرهای متغیر-زمانی (چکیده)
6 - A new approach for solving delay differential equations with time varying delay (چکیده)
7 - Group decision making in the analytic hierarchy process by hesitant fuzzy numbers (چکیده)
8 - Epidemiological features, antimicrobial resistance profile and clinical outcomes of healthcare-associated infections in Islamic Republic of Iran (چکیده)
9 - Fully hesitant fuzzy linear programming with hesitant fuzzy numbers (چکیده)
10 - Iterative method to solve the time delay optimal control problem (چکیده)
11 - Optimal Control Model of COVID-19 based on Chronic Diseases (چکیده)
12 - On Shortest Path Problem via a Novel Neurodynamic Model: A Case Study (چکیده)
13 - An extended Euler-Lagrange equations for discrete time-delay optimal control problem with time-varying (چکیده)
14 - lrm;Optimal control problem: A case study on production planning in reverse logistics system (چکیده)
15 - Prediction of type 2 diabetes mellitus using hematological factors based on machine learning approaches: a cohort study analysis (چکیده)
16 - Synchronisation of fractional dynamical chaotic systems with several slaves (چکیده)
17 - Expectation-based and Quantile-based Probabilistic Support Vector Machine Classification for Histogram-Valued Data (چکیده)
18 - The k-nearest Neighbor Classification of Histogram- and Trapezoid-Valued Data (چکیده)
19 - An efficient design for solving discrete optimal control problem with time-varying multi delay (چکیده)
20 - Shooting Continuous Runge--Kutta method for Delay Optimal Control Problems (چکیده)
21 - Simplex algorithm for hesitant fuzzy linear programming problem with hesitant cost coefficient (چکیده)
22 - The Optimal Allocation of Iran\\\'s Natural Gas (چکیده)
23 - Numerical solutions of two-dimensional PDE-constrained optimal control problems via bilinear pseudo-spectral method (چکیده)
24 - Stability analysis of the Euler-Bernoulli beam with multi-delay controller (چکیده)
25 - A numerical method for solving stochastic linear quadratic problem with a finance application (چکیده)
26 - A suboptimal control of linear time-delay problems via dynamic programming (چکیده)
27 - A New Numerical Approach for Solving Fractional Optimal Control Problems with the Caputo–Fabrizio Fractional Operator (چکیده)
28 - A compact MLCP-based projection recurrent neural network model to solve shortest path problem (چکیده)
29 - تاثیر مداخلات غیردارویی بر کنترل بهینه ویروس SARS-COV-2با مدلسازی ریاضی (چکیده)
30 - تاثیر واکسیناسیون بر کنترل بهینه ویروس SARS-COV-2با مدلسازی ریاضی (چکیده)
31 - A new approach for fuzzy classification by a multiple-attribute decision-making model (چکیده)
32 - Arithmetic operations and ranking of hesitant fuzzy numbers by extension principle (چکیده)
33 - A family of similarity measures for q‐rung orthopair fuzzy sets and their applications to multiple criteria decision making (چکیده)
34 - Approximate solution of the Hamilton-Jacobi-Bellman equation (چکیده)
35 - New characterizations of the matrix classes , and R0 (چکیده)
36 - دینامیکی مدل ناباروری زنان با عامل تخمدان پلی کیستیک و کنترل بهینه دارویی برای بیماران نابارور (چکیده)
37 - Solving the Fractional Optimal Control of a Spring-Mass-Viscodamper System with Caputo–Fabrizio Fractional Operator (چکیده)
38 - Statistical and Mathematical models for predicting Covid-19 outbreaks (چکیده)
39 - An efficient approximate method for solving two-dimensional fractional optimal control problems using generalized fractional order of Bernstein functions (چکیده)
40 - An approximate method based on Bernstein polynomials for solving fractional PDEs with proportional delays (چکیده)
41 - Projection Recurrent Neural Network Model: A New Strategy to Solve Maximum Flow Problem (چکیده)
42 - Fractional optimal control problems with time-varying delay: A new delay fractional Euler–Lagrange equations (چکیده)
43 - Multi objective programming problem in the hesitant fuzzy environment (چکیده)
44 - Linear quadratic optimal control problem with fuzzy variables via neural network (چکیده)
45 - A numerical method based on a bilinear pseudo-spectral method to solve the convection-diffusion optimal control problems (چکیده)
46 - Hesitant fuzzy numbers with (α, k)-cuts in compact intervals and applications (چکیده)
47 - Nash equilibria in the fractional differential game (چکیده)
48 - Optimal synchronization of fractional chaotic systems (چکیده)
49 - Optimal control of a mens infertility model (چکیده)
50 - A Projection RNN For Non-Convex Optimization Problems (چکیده)
51 - A neurodynamic model to solve the maximum flow problem (چکیده)
52 - An Approximation For Delay Optimal Control of Nonlinear Systems (چکیده)
53 - The Optimal Allocation of Iran s Natural Gas (چکیده)
54 - Optimal drug control in a four‐dimensional HIV infection model (چکیده)
55 - Finite time synchronization of fractional chaotic systems with several slaves in an optimal manner (چکیده)
56 - A neural network to solve quadratic programming problems with fuzzy parameters (چکیده)
57 - A generalized Legendre–Gauss collocation method for solving nonlinear fractional differential equations with time varying delays (چکیده)
58 - An efficient neural network for solving convex optimization problems with a nonlinear complementarity problem function (چکیده)
59 - The synchronization of chaotic systems applying the parallel synchronization method (چکیده)
60 - Solving Fractional Variational Problem Via an Orthonormal Function (چکیده)
61 - Generalized Variant Support Vector Machine (چکیده)
62 - Parametric NCP-Based Recurrent Neural Network Model: A New Strategy to Solve Fuzzy Nonconvex Optimization Problems (چکیده)
63 - Symmetric and Right-Hand-Side Hesitant Fuzzy Linear Programming (چکیده)
64 - An projection recurrent neural network model to solve the fuzzy shortest path problem (چکیده)
65 - A capable neural network model for fuzzy quadratic optimization problems (چکیده)
66 - A projection neural network for linear vector optimization problems (چکیده)
67 - A dynamic model to solve fuzzy nonlinear optimization (چکیده)
68 - Fuzzy classification as a decision making problem in hesitant environments (چکیده)
69 - An efficient neurodynamic model to solve nonlinear programming problems with fuzzy parameters (چکیده)
70 - Recurrent Neural Network Model: A New Strategy to Solve Fuzzy Matrix Games (چکیده)
71 - Solving optimal control problem using Hermite wavelet (چکیده)
72 - Measurable functions approach for approximate solutions of Linear space-time-fractional diffusion problems (چکیده)
73 - An Artificial Neural Network Model to Solve the Fuzzy Shortest Path Problem (چکیده)
74 - حل رده ای از مسائل بهینه سازی برداری با استفاده از شبکه عصبی (چکیده)
75 - A neural network for solving the AVE (چکیده)
76 - Solving shortest path problem with neural network (چکیده)
77 - On Controllability and Observability of Fuzzy Control Systems (چکیده)
78 - An iterative method for suboptimal control of a class of nonlinear time-delayed systems (چکیده)
79 - Hyperchaos control of the hyperchaotic Chen system by optimal control design (چکیده)
80 - Formulation of Euler–Lagrange Equations for Multidelay Fractional Optimal Control Problems (چکیده)
81 - An Artificial Neural Network for Solving Distributed Optimal Control of the Poisson’s Equationl (چکیده)
82 - The Laplace‐collocation method for solving fractional differential equations and a class of fractional optimal control problems (چکیده)
83 - Solving optimal control problem with Chebyshev polynomials (چکیده)
84 - مسایل کنترل بهینه تصادفی تنظی مکننده های خطی درجه دوم با فرایند پخش جهشی (چکیده)
85 - A New Method for Classifying Random Variables Based on Support Vector Machine (چکیده)
86 - توسعه روش تخصیص خطی در روش های تصمیم گیری (چکیده)
87 - A gradient descent method for solving quadratic optimal control of nonlinear systems (چکیده)
88 - Bounds for convex quadratic programming problems and some important applications (چکیده)
89 - T-operators in hesitant fuzzy sets and their applications to fuzzy rule-based classifier (چکیده)
90 - Optimal Control Formulation for Complementarity Dynamical Systems (چکیده)
91 - An Efficient Neural Network Model for Solving the Absolute Value Equations (چکیده)
92 - Modified Adomian decomposition method for solving fractional optimal control problems (چکیده)
93 - Stochastic Support Vector Machine for Classifying and Regression of Random Variables (چکیده)
94 - Some new solution concepts in generalized fuzzy multiobjective optimization problems (چکیده)
95 - Adaptive synchronization between two non-identical BAM neural networks with unknown parameters and time-varying delays (چکیده)
96 - Stochastic support vector regression with probabilistic constraints (چکیده)
97 - Approximation methods for solving fractional optimal control problems (چکیده)
98 - Mathematical modelling for computation goal oriented duties in the special economic zone (چکیده)
99 - Numerical solutions for solving a class of fractional optimal control problems via fixed-point approach (چکیده)
100 - An artificial neural network for solving quadratic zero-one programming problems (چکیده)
101 - Numerical Schemes for Fractional Optimal Control Problems (چکیده)
102 - Solution for fractional distributed optimal control problem by hybrid meshless method (چکیده)
103 - Support vector regression with random output variable and probabilistic constraints (چکیده)
104 - Solving differential equations of fractional order using an optimization technique based on training artificial neural network (چکیده)
105 - Comments on “A discrete method to solve fractional optimal control problems” (Nonlinear Dyn, DOI:10.1007/s11071-014-1378-1) (چکیده)
106 - A Neurodynamic Model to Solve Non-linear Pseudo-Monotone Projection Equation and Its Applications (چکیده)
107 - Solving a class of fractional optimal control problems by the Hamilton–Jacobi–Bellman equation (چکیده)
108 - An efficient recurrent neural network model for solving fuzzy non-linear programming problems (چکیده)
109 - Smoothing approach for a class of nonsmooth optimal control problems (چکیده)
110 - Mixed Tabu machine for portfolio optimization problem (چکیده)
111 - An iterative approach for solving fractional optimal control problems (چکیده)
112 - A Novel Method to Solve a Class of Distributed Optimal Control Problems Using Bezier Curves (چکیده)
113 - A Neural Network Approach for Solving a Class of Fractional Optimal Control Problems (چکیده)
114 - Fuzzy Projection Over a Crisp Set and Applications (چکیده)
115 - Measure theory approach in sliding mode control for nonlinear systems with disturbances (چکیده)
116 - Homotopy Perturbation Method and He’s Polynomials for Solving the Porous Media Equation (چکیده)
117 - A new computational approach for solving optimal control of linear PDEs problem (چکیده)
118 - Spectral homotopy analysis method and its convergence for solving a class of nonlinear optimal control problems (چکیده)
119 - Ultimate bound sets of a hyperchaotic system and its application in chaos synchronization (چکیده)
120 - Implementing state distribution model in asterisk server (چکیده)
121 - New ultimate bound sets and exponential finite-time synchronization for the complex Lorenz system (چکیده)
122 - On fuzzy linear projection equation and applications (چکیده)
123 - Approximating the Solution of Optimal Control Problems by Fuzzy Systems (چکیده)
124 - A novel neural network based on NCP function for solving constrained nonconvex optimization problems (چکیده)
125 - An efficient method to solve a fractional differential equation by using linear programming and its application to an optimal control problem (چکیده)
126 - An efficient projection neural network for solving bilinear programming problems (چکیده)
127 - An iterative method for suboptimal control of linear time-delayed systems (چکیده)
128 - On the piecewise-spectral homotopy analysis method and its convergence: solution of hyperchaotic L¨u system (چکیده)
129 - Artificial neural network method for solving the Navier–Stokes equations (چکیده)
130 - ODT: Optimal deadline-based trajectory for mobile sinks in WSN: A decision tree and dynamic programming approach (چکیده)
131 - On Maximizing the Lifetime of Wireless Sensor Networks in Event-driven Applications with Mobile Sinks (چکیده)
132 - On Generalized Convexity of Nonlinear Complementarity Functions (چکیده)
133 - Ranking decision-making units by using combination of analytical hierarchical process method and Tchebycheff model in data envelopment analysis (چکیده)
134 - Hybrid projective synchronization and control of the Baier–Sahle hyperchaotic flow in arbitrary dimensions with unknown parameters (چکیده)
135 - An energy-efficient deadline-based data gathering algorithm in hierarchical WSN with mobile sink (چکیده)
136 - A RECURRENT NEURAL NETWORK FOR SOLVING NONCONVEX NONLINEAR OPTIMIZATION PROBLEM (چکیده)
137 - یک شبکه عصبی برای حل مسایل بهینه سازی غیر خطی نامحدب (چکیده)
138 - A Novel Dynamic System Model Based on NCP Function for Solving Nonconvex Nonlinear Optimization Problems (چکیده)
139 - A PROJECTION NEURAL NETWORK FOR SOLVING A MIXED-INTEGER PROGRAMMING (چکیده)
140 - New method for controllability and observability of linear time-varying and time-invariant systems (چکیده)
141 - A neural network for solving fuzzy quadratic programming problems (چکیده)
142 - Global stability analysis and existence of periodic solutions in an eight-neuron BAM neural network model with delays (چکیده)
143 - EMBEDDED-BASED SLIDING MODE CONTROL DESIGN (چکیده)
144 - Hierarchical tree clustering of fuzzy number (چکیده)
145 - Generalized Euler–Lagrange equation for nonsmooth calculus of variations (چکیده)
146 - Numerical Solution for IVP in Volterra Type Linear Integrodifferential Equations System (چکیده)
147 - Classification of fuzzy data based on the support vector machines (چکیده)
148 - An application of a merit function for solving convex programming problems (چکیده)
149 - Optimal control problem via neural networks (چکیده)
150 - ANALYTIC-APPROXIMATE SOLUTION FOR A CLASS OF NONLINEAR OPTIMAL CONTROL PROBLEMS BY HOMOTOPY ANALYSIS METHOD (چکیده)
151 - Bifurcation analysis of a cellular nonlinear network model via neural network approach (چکیده)
152 - Time optimal control problem of the heat equation with thermal source (چکیده)
153 - Feedback controller design for linear and a class of nonlinear optimal control problems (چکیده)
154 - An approximate method for solving a class of nonlinear optimal control problems (چکیده)
155 - Optimal and adaptive control for a kind of 3D chaotic and 4D hyper-chaotic systems (چکیده)
156 - A New Piecewise-Spectral Homotopy Analysis Method for Solving Chaotic Systems of Initial Value Problems (چکیده)
157 - Sliding mode controllers for second order and extended Heisenberg systems (چکیده)
158 - On infinite-horizon optimal control problems (چکیده)
159 - Solution of The Smoluchowski’s Equation by Homotopy Analysis Method (چکیده)
160 - A new nonlinear neural network for solving quadratic programming problems (چکیده)
161 - A new method for solving a system of the nonlinear equations (چکیده)
162 - A new nonlinear neural network for solving convex nonlinear programming problems (چکیده)
163 - Solving a Class of Nonlinear Optimal Control Problems via He’s Variational Iteration Method (چکیده)
164 - Model Predictive Control for Optimal Anti-HIV Drug Administration (چکیده)
165 - Chaos Control and Global Stabilization of HIV Infection of CD+ 4 T-cells System (چکیده)
166 - Mixed Tabu Machine for portfolio optimization problem (چکیده)
167 - Existence and stability analysis of bifurcating periodic solutions in a delayed five-neuron BAM neural network model (چکیده)
168 - Solution of linear optimal control systems by differential transform method (چکیده)
169 - A Parametric Linearization Approach for Solving Zero-One Nonlinear Programming Problems (چکیده)
170 - Energy efficient data gathering algorithm in hierarchical wireless sensor networks with mobile sink (چکیده)
171 - Gravitation based classification (چکیده)
172 - An approximate-analytical solution for the Hamilton–Jacobi–Bellman equation via homotopy perturbation method (چکیده)
173 - A highly computational efficient method to solve nonlinear optimal control problems (چکیده)
174 - Comment on ‘‘Support vector machine for classification based on fuzzy training data’’ by A.-B. Ji, J.-H. Pang, H.-J. Qiu [Expert Systems with Applications 37 (2010) 3495–3498] (چکیده)
175 - Optimal Control Approach for Solving Linear Volterra Integral Equations (چکیده)
176 - Analytic-Approximate Solution For An Integro- Differential Equation Arising In Oscillating Magnetic Fields Using Homotopy Analysis Method (چکیده)
177 - Solving the Interval-Valued Linear Fractional Programming Problem (چکیده)
178 - A Feed-Forward Neural Network for Solving Stokes Problem (چکیده)
179 - Using sliding mode control in stability treatment of HIV disease (چکیده)
180 - Eigenvector Selection in Spectral Clustering using Tabu Search (چکیده)
181 - Infinite horizon optimal control for nonlinear interconnected large‐scale dynamical systems with an application to optimal attitude control (چکیده)
182 - Solving Famous Nonlinear Coupled Equations with Parameters Derivative by Homotopy Analysis Method (چکیده)
183 - A global linearization approach to solve nonlinear nonsmooth constrained programming problems (چکیده)
184 - SOLVING SUBCLASS OF NON-SMOOTH CONTINUOUS LINEAR AND NONLINEAR PROGRAMS (چکیده)
185 - SOLVING HAMILTON-JACOBI-BELLMAN EQUATION USING VARIATIONAL ITERATION METHOD (چکیده)
186 - Solving a Class of Nonlinear Optimal Control Problems via A Modified Variational Iteration Method (چکیده)
187 - Interval Support Vector Machine in Regression Analysis (چکیده)
188 - A Novel Recurrent Neural Network for Solving Mlcps and its Application to Linear and Quadratic Programming (چکیده)
189 - Solving infinite horizon nonlinear optimal control problems using an extended modal series method (چکیده)
190 - A new fuzzy neural network model for solving fuzzy linear programming problems and its applications (چکیده)
191 - Solving a class of linear and non-linear optimal control problems by homotopy (چکیده)
192 - Support Vector Regression with Fuzzy Target Output (چکیده)
193 - Support Vector Data Description by Using Hyper-ellipse Instead of Hyper-sphere (چکیده)
194 - An extension to fuzzy support vector data description-FSVDD (چکیده)
195 - Embedding-Based Sliding Mode Control for Linear Time (چکیده)
196 - A neural network approach for solving Fredholm integral equations of the second kind (چکیده)
197 - ماشین بردار پشتیبان چندشاخه ای و اعمال آن در طبقه بندی و آشکارسازی پوست (چکیده)
198 - Multiobjective Optimal Control of HIV Dynamics (چکیده)
199 - A Novel Modal Series Representation Approach to Solve a Class of Nonlinear Optimal Control Problems (چکیده)
200 - Solving Fuzzy Linear Programming Problems with Piecewise Linear Membership Function (چکیده)
201 - A novel recurrent nonlinear neural network for solving quadratic programming problems (چکیده)
202 - The Homotopy Analysis Method for Solving Variational problems (چکیده)
203 - Solving a Class of Nonlinear Optimal Control Problems via A Modified Variational Iteration Method (چکیده)
204 - A new approach to solving semi-infinite programming problem (چکیده)
205 - Maximizing of Asymptomatic Stage of Fast Progressive HIV Infected Patient Using Embedding Method (چکیده)
206 - Artificial Neural Networks Approach for Solving Stokes Problem (چکیده)
207 - Time optimal control problem of the wave equation (چکیده)
208 - Solution of semi-infinite programming by geometric programming (چکیده)
209 - Exact solutions for linear Fredholm fuzzy integral equations of the second kind by homotopy perturbations method (چکیده)
210 - A parametric linearization approach for solving zero-one nonlinear programming problems (چکیده)
211 - A neural network approach for solving Fredholm integral equations of the second kind (چکیده)
212 - Solving linear fuzzy Fredholm integral equations of the second kind by the homotopy analysis method (چکیده)
213 - A GLOBAL LINEARIZATION APPROACH TO SOLVE NONLINEAR NON-SMOOTH CONSTRAINED PROGRAMMING PROBLEMS (چکیده)
214 - Fuzzy cost support vector regression on the fuzzy samples (چکیده)
215 - Emphatic Constraints Support Vector Machine (چکیده)
216 - Emphatic Constraints Support Vector Machines for Multi-class Classification (چکیده)
217 - Measure theory approach in sliding mode control for nonlinear systems (چکیده)
218 - Artificial neural network approach for solving fuzzy differential equations (چکیده)
219 - Fisher over Fuzzy Samples (چکیده)
220 - Neural network application to solve Fredholm integral equations of the second kind (چکیده)
221 - A recurrent neural network-based method for training probabilistic Support Vector Machine (چکیده)
222 - Solving Nonhomogeneous Fuzzy nth-order linear differential equation (چکیده)
223 - A New Approach for estimation of attraction region and asymptotic stability a system of nonlinear ODE (چکیده)
224 - The Optimal Method for Solving Continuous Linear and Nonlinear Programs (چکیده)
225 - A Numerical Approach Based on Neuro-Fuzzy Systems for Obtaining Functional Inverse (چکیده)
226 - Fuzzy Cost Support Vector Regression (چکیده)
227 - Fuzzy Circuit Analysis (چکیده)
228 - A Neural Network -Based Training Scheme for Probabilistic Support Vector Machine (چکیده)
229 - Quadratic programming with interval fuzzy parameters (چکیده)
230 - posynomial geometric programming with interval fuzzy parameters (چکیده)
231 - Fuzzy clustering Algorithm for fuzzy data based on alpha-cuts (چکیده)
232 - A new nonlinear neural network for solving quadratic programming problems (چکیده)
233 - Modelling production planning for the minimization of the cable Scraps (چکیده)
234 - A novel recurrent neural network based of NCP function for solving convex quadratic programming problems (چکیده)
235 - A Modified Optimal Control for Solving the Nonlinear Programming Problems (چکیده)
236 - خوشه بندی داده ها از دیدگاه برنامه‌ریزی توابع چند هدفه وزن‌دار با استفاده از یک مدل شبکة عصبی (چکیده)
237 - Solving fuzzy shortest path problem with a new neural network model (چکیده)
238 - A differential model for solving an optimization problem with interval- valued objective function (چکیده)
239 - Iterative Dynamic Programming Method for Solving Linear Semi-In¯nite Programming Semi-In¯nite Programming (چکیده)
240 - USING NONLINEAR NEURAL NETWORK INTO PROBABILISTIC SUPPORT VECTOR MACHINE (چکیده)
241 - DIFFERENTIAL-ALGEBRAIC APPROACH FOR SOLVING NONLINEAR CONVEX PROGRAMMING PROBLEMS (چکیده)
242 - A NEW NUMERICAL METHOD FOR INTERPOLATING CUBIC SPLINE FUNCTIONS WITH CLAMPED BOUNDARY CONDITION (چکیده)
243 - Vehicle Type Recognition Using Probabilistic Constraint Support Vector Machine (چکیده)
244 - A NEURAL NETWORK MODEL FOR SOLVING STOCHASTIC FUZZY MULTIOBJECTIVE LINEAR FRACTIONAL PROGRAMS (چکیده)
245 - Solving fuzzy linear programming problems with piecewise linear membership functions by the determination of a crisp maximizing decision (چکیده)
246 - Neural network models and its application for solving linear and quadratic programming problems (چکیده)
247 - Iterative dynamic programming for solving linear and nonlinear differential equations (چکیده)
248 - Solving the optimal control problem of the parabolic PDEs in exploitation of oil (چکیده)
249 - A NEW APPROACH FOR ASYMPTOTIC STABILITY SYSTEM OF THE NONLINEAR ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS (چکیده)
250 - Eigenvalue spread criteria in the particle swarm Eigenvalue spread criteria in the particle swarm parametric problems (چکیده)
251 - Solving a system of the nonlinear equations by iterative dynamic programming (چکیده)
252 - Conversion of some classes of fractional programming to second-order cone programming and solving it by potential reduction interior point method (چکیده)
253 - A new numerical method by revised measure theory for solving the nonlinear initial value problems (چکیده)
254 - The probabilistic constraints in the support vector machine (چکیده)
255 - Application of projection neural network in solving convex programming problems (چکیده)
256 - Solving of optimal control problem of parabolic PDEs in exploitation of oil by iterative dynamic programming (چکیده)
257 - The minimization of the fuel costs in the train transportation (چکیده)
258 - Neural network models for solving the maximum flow problem (چکیده)
259 - A new nonlinear neural network for solving a class of constrained parametric optimization problems (چکیده)
260 - Nonlinear neural networks for solving the shortest path problem (چکیده)
261 - Steepest descent method for solving zero-one nonlinear programming problems (چکیده)
262 - A new numerical method for solving the general form of the second order partial differential equations (چکیده)