نهمین کنفرانس آمار ایران , 2008-08-21

عنوان : ( برآورد انقباضی نوع استاین پارامتر مکان تحت تابع زیان نرمال منعکس شده )

نویسندگان: بهزاد قاری , سیدمحمدمهدی طباطبائی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برآورد انقباضی نوع استاین پارامتر مکان تحت تابع زیان نرمال منعکس شده

کلمات کلیدی

برآورد انقباضی نوع استاین پارامتر مکان تحت تابع زیان نرمال منعکس شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009460,
author = {قاری, بهزاد and طباطبائی مشهدی, سیدمحمدمهدی},
title = {برآورد انقباضی نوع استاین پارامتر مکان تحت تابع زیان نرمال منعکس شده},
booktitle = {نهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {برآورد انقباضی نوع استاین پارامتر مکان تحت تابع زیان نرمال منعکس شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد انقباضی نوع استاین پارامتر مکان تحت تابع زیان نرمال منعکس شده
%A قاری, بهزاد
%A طباطبائی مشهدی, سیدمحمدمهدی
%J نهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2008

[Download]