اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2008-11-12

عنوان : ( اثر دما و مدت زمان تخمیر بر کیفیت بذر تولیدی دو رقم گوجه فرنگی )

نویسندگان: طیبه نازدار , سیدحسین نعمتی , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: جهت تعیین مناسبترین شرایط فرآوری بذر گوجه فرنگی بذور دو رقم در دو دمای 25 و 35 درجه سانتیگراد به مدت 24، 48، 72، 96، 120 و 144 ساعت تخمیر شده و بذور حاصله در دو آزمایش فاکتوریل مجزا در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرارمورد بررسی قرا رگرفتند. آزمایش اول جهت بررسی جوانه زنی بذوردر آزمایشگاه گروه باغبانی و آزمایش دوم جهت بررسی سبز شدن بذور و رشد اولیه گیاهچه در گلخانه تحقیقاتی انجام شد. نتایج بررسیهای آزمایشگاهی نشان داد اثر رقم، دمای تخمیر، مدت زمان تخمیرو تاثیرات متقابل این عوامل بر جوانه زنی بذور، معنی دار بوده است. بیشترین میانگین جوانه زنی مربوط به بذرهای رقم فاراون حاصل از تخمیردر دمای ˚25 به مدت 24 ساعت بود. بررسیهای گلخانه ای نشان داد اثر نوع رقم بر رشد اولیه گیاهچه (ارتفاع و تعداد برگ) در سطح احتمال 1% معنی دار بود، اما بر درصد خروج گیاهچه معنی دار نبود، اثرات متقابل رقم و دمای تخمیر، رقم و مدت زمان تخمیر و اثر متقابل رقم، مدت زمان و دمای تخمیر بر صفات مورد بررسی معنی دار نبود، اما اثر دما، مدت زمان تخمیر و اثر متقابل این دو بر صفات مذکور اختلاف معنی داری را نشان داد. نتایج کلی نشان داد که کیفیت بذر با افزایش زمان و دمای تخمیر کاهش یافته و تخمیر در دمای ˚25 و به مدت 48 - 24 ساعت پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, گوجه فرنگی, بذر, کیفیت, جوانه زنی, گیاهچه, رقم, دما, مدت زمان, تخمیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009478,
author = {نازدار, طیبه and نعمتی, سیدحسین and آروئی, حسین and عزیزی ارانی, مجید},
title = {اثر دما و مدت زمان تخمیر بر کیفیت بذر تولیدی دو رقم گوجه فرنگی},
booktitle = {اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران},
year = {2008},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {گوجه فرنگی، بذر، کیفیت، جوانه زنی، گیاهچه، رقم، دما، مدت زمان، تخمیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر دما و مدت زمان تخمیر بر کیفیت بذر تولیدی دو رقم گوجه فرنگی
%A نازدار, طیبه
%A نعمتی, سیدحسین
%A آروئی, حسین
%A عزیزی ارانی, مجید
%J اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
%D 2008

[Download]