علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-9) , صفحات (25-55)

عنوان : ( بررسی دورگ گیری و تعیین همبستگی بین صفات در ژنوتیپ های شب بو L. ) Matthiola incana) )

نویسندگان: سیدحسین نعمتی , آزاده موسوی بزاز , علی تهرانی فر , سعید هاتفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور ایجاد و گزینش ارقام جدید شب بو که در صفات مهم زینتی برتری داشته باشند، تلاقی هایی بین چند لاین شب بو انجام شد و در سال بعد دورگ های حاصل و والدین مورد بررسی قرار گرفتند. جفت های والدینی با توجه به خلوص به عنوان لاین هموزیگوس، تنوع در صفات مورفولوژیک و امکان تلاقی بین لاین های والدینی (عدم ناسازگاری) انتخاب گردیدند. بر این اساس تلاقی هایY3×RH ، Pride3×Bd وF3×Rpd مورد بررسی قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از: ارتفاع بوته، طول گل آذین، تعداد برگ در ساقه اصلی، تعداد گلچه در گل آذین، دوام گل آذین روی بوته، قطر ساقه اصلی، طول دوره رویشی، ارتفاع ساقه اصلی در کلیه بوته ها، وزن هزار دانه، تولید دانه در بوته (گرم) و تعداد خورجین در بوته های کم پر. همچنین همبستگی بین صفات در 19 ژنوتیپ شب بو مورد بررسی قرار گرفت. از بین 7 ژنوتیپ که مورد خود باروری اجباری قرار گرفتند، فقط والدین IH و Y3خود سازگار بودند. از نظر درصد پرپری دورگ Pride3×Bd نسبت به بقیه برتر بود. بیشترین طول گل آذین مربوط به دورگ F3×Rpd بود. هیبریدها از نظر ارتفاع بوته اختلاف معنی داری با هم داشتند و به ترتیب هیبریدهای Y3×RHو Pride3×Bd دارای بیشترین و کمترین ارتفاع بودند. بیشترین میزان هتروزیس نسبت به والد برتر در دورگ های Y3×RH و F3×Rpd مربوط به صفت تولید دانه در بوته (گرم) و در دورگ Pride3×Bd مربوط به صفت دوام گل آذین در روی بوته بود. همبستگی بین صفات نشان داد که بین صفات ارتفاع بوته و طول گل آذین با صفات تعداد برگ، تعداد گلچه، قطر ساقه و ارتفاع ساقه همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت ومعنی داری بین تعداد برگ با صفات تعداد گلچه، قطر ساقه، طول مرحله رویشی و نیز ارتفاع ساقه مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, شب بو, همبستگی بین صفات, دورگ گیری, صفات زینتی, ارقام پرپر و کم پر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009480,
author = {نعمتی, سیدحسین and موسوی بزاز, آزاده and تهرانی فر, علی and هاتفی, سعید},
title = {بررسی دورگ گیری و تعیین همبستگی بین صفات در ژنوتیپ های شب بو L. ) Matthiola incana)},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {1},
month = {September},
issn = {1029-4791},
pages = {25--55},
numpages = {30},
keywords = {شب بو، همبستگی بین صفات، دورگ گیری، صفات زینتی، ارقام پرپر و کم پر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دورگ گیری و تعیین همبستگی بین صفات در ژنوتیپ های شب بو L. ) Matthiola incana)
%A نعمتی, سیدحسین
%A موسوی بزاز, آزاده
%A تهرانی فر, علی
%A هاتفی, سعید
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]