پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران, Volume (2), No (5), Year (2003-10) , Pages (35-54)

Title : ( بررسی و تعیین نیازهای آموزشی کارکنان امور فنی و تولید موسسات انتشاراتی )

Authors: Habibollah Doaei , ابراهیم عاقل ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

این قسمت بعدا تکمیل خواهد شدبررسی و تعیین نیازهای آموزشی کارکنان امور فنی و تولید موسسات انتشاراتی

Keywords

, موسسات انتشاراتی, آموزش کارکنان, نیاز سنجی آموزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009492,
author = {Doaei, Habibollah and ابراهیم عاقل},
title = {بررسی و تعیین نیازهای آموزشی کارکنان امور فنی و تولید موسسات انتشاراتی},
journal = {پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران},
year = {2003},
volume = {2},
number = {5},
month = {October},
issn = {1735-0298},
pages = {35--54},
numpages = {19},
keywords = {موسسات انتشاراتی، آموزش کارکنان، نیاز سنجی آموزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تعیین نیازهای آموزشی کارکنان امور فنی و تولید موسسات انتشاراتی
%A Doaei, Habibollah
%A ابراهیم عاقل
%J پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران
%@ 1735-0298
%D 2003

[Download]