بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Habibollah Doaei


موارد یافت شده: 29

1 - بررسی تأثیر شایعهپراکنی و سخنچینی در سازمانهای بخش دولتی بر نگرشهای شغلی و عملکرد کاری کارکنان از طریق بدانگارپنداری سازمانی (چکیده)
2 - ترسیم مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه:معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
3 - بررسی ارتباطات سازمانی بر اثربخشی عملکرد مدیران و رضایتمندی کارکنان در آموزش عالی (مطالعه موردی مراکز آموزش عالی شهر مشهد) (چکیده)
4 - رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
5 - بررسی تأثیرگذاری وظایف مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان با تأکید بر نقش قراردادهای روان‌شناختی (چکیده)
6 - تبیین مدل تعاملی رویکرد استراتژیک، فرهنگ سازمانی و محیط )مورد مطالعه: سازمانهای صنعتی کوچک و متوسط شهرک صنعتی طوس استان خراسان رضوی( (چکیده)
7 - تحلیل تاثیر ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری (مورد مطالعه: محصولات مواد غذایی رضوی) (چکیده)
8 - اثر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان (چکیده)
9 - مدل یابی تاثیر درک حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی (مورد مطالعه: هتل پنج ستاره پارس) (چکیده)
10 - بررسی تاثیر جنبه های مختلف فردی و شخصیتی و عملکرد مسئولین فروش بیمه - خراسان رضوی (چکیده)
11 - ارتقا سطح کیفیت خدمات: بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه هتل پارس مشهد) (چکیده)
12 - تجارت سیار، جلوه ای از فناوری ارتباطات (چکیده)
13 - همانندسازی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه؛ هتل پنج ستاره پارس) (چکیده)
14 - مقابله با بازارهای خاکستری (چکیده)
15 - بازاریابی سبز راهی بسوی رقابت پایدار (چکیده)
16 - تاثیر ارزیابی عملکرد بالنده ساز بر عملکرد کاری (چکیده)
17 - بررسی تاثیر هویت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه هتل پنج ستاره پارس) (چکیده)
18 - عوامل و ریشه های فساد اداری از دیدگاه اسلام (چکیده)
19 - نقش بالنده سازی کارکنان در بهبود اعتماد متقابل آنان به مدیران (چکیده)
20 - شش کلید موفقیت در تغییر سازمانی (چکیده)
21 - بازارمحوری بر پایه تفکر بازاریابی (چکیده)
22 - فرایند تبیین و تدوین بیانیه رسالت سازمان (مورد مطالعه: آستان قدس رضوی) (چکیده)
23 - برنامه ریزی راهبردی در آستان قدس رضوی (چکیده)
24 - سنجش و تحلیل نگرشی صادرکنندگان استان خراسان به افغانستان به منظور ارائه راهکارهای مناسب (با تاکید بر مدل SWOT) (چکیده)
25 - ارائه راهبرد مناسب برای توسعه تجارت خارجی کشور افغانستان بر مبنای مدل SWOT (چکیده)
26 - تاثیر فرهنگ بازار محوری بر عملکرد بازرگانی شرکت های قطعه ساز خودرو مشهد (چکیده)
27 - نقش مدیریت تکنولوژی (فناورانه) در افزایش بازدهی بخش کشاورزی (برقی کردن چاه های کشاورزی در جنوب خراسان) (چکیده)
28 - بررسی و تعیین نیازهای آموزشی کارکنان امور فنی و تولید موسسات انتشاراتی (چکیده)
29 - همسویی ارزشهای فردی و سازمانی (نگرش تحقیقی) (چکیده)