اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (10), شماره (2), سال (2008-8) , صفحات (87-97)

عنوان : ( بررسی تاثیر افزودن آموزش مهارت های اجتماعی بر گروه درمانی شناختی رفتاری در اجتناب و ارزیابی منفی در دانشجویان )

نویسندگان: سارا وکیلیان , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , دکتر سید محمود طباطبایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسان موجودی اجتماعی است و به دیگر همنوعان خود در جامعه رابطه بر قرار می کند ، بنابر این وجود هراس اجتماعی در برخود با دیگر اعضا جامعه برای وی مشکلات زیادی را به همراه می آورد .

کلمات کلیدی

, مهارت های اجتماعی , هراس اجتماعی , گروه درمانی شناختی رفتاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009731,
author = {وکیلیان, سارا and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and دکتر سید محمود طباطبایی},
title = {بررسی تاثیر افزودن آموزش مهارت های اجتماعی بر گروه درمانی شناختی رفتاری در اجتناب و ارزیابی منفی در دانشجویان},
journal = {اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health},
year = {2008},
volume = {10},
number = {2},
month = {August},
issn = {1028-6918},
pages = {87--97},
numpages = {10},
keywords = {مهارت های اجتماعی - هراس اجتماعی - گروه درمانی شناختی رفتاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر افزودن آموزش مهارت های اجتماعی بر گروه درمانی شناختی رفتاری در اجتناب و ارزیابی منفی در دانشجویان
%A وکیلیان, سارا
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A دکتر سید محمود طباطبایی
%J اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2008

[Download]