علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-12)

عنوان : ( بررسی الگوهای توزیع مکانی علف هرز اوبارسلام بنفش ( Cyperus rotundus) تحت مدبربت های مختلف نیتروژن و علف کش در ذرت )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , المیرا محمدوند , مهدی نصیری محلاتی , نرگس پورطوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برسی الگوهای توزیع مکانی علف هرز اوبارسلام بنفش ( Cyperus rotundus) تحت مدبربت های مختلف نیتروژن و علف کش در ذرت

کلمات کلیدی

/
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009839,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and محمدوند, المیرا and مهدی نصیری محلاتی and نرگس پورطوسی},
title = {بررسی الگوهای توزیع مکانی علف هرز اوبارسلام بنفش ( Cyperus rotundus) تحت مدبربت های مختلف نیتروژن و علف کش در ذرت},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
month = {December},
issn = {1029-4791},
keywords = {/},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی الگوهای توزیع مکانی علف هرز اوبارسلام بنفش ( Cyperus rotundus) تحت مدبربت های مختلف نیتروژن و علف کش در ذرت
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A محمدوند, المیرا
%A مهدی نصیری محلاتی
%A نرگس پورطوسی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]