معمار, سال (2008-6) , صفحات (156-158)

عنوان : ( مدارس در جهان رو به تحول )

نویسندگان: حامد کامل نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دوران معاصر با وجود مساله ای بنام فرهنگ جهانی فضاهای آموزشی نقش موثری در چالشهای میان ارزشهای بومی و فرهنگ جهانی ایفاء می کنند. این مقاله به بررسی نمونه هایی از این دست می پردازد.

کلمات کلیدی

, مدرسه, محیط یادگیری, معماری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010025,
author = {کامل نیا, حامد},
title = {مدارس در جهان رو به تحول},
journal = {معمار},
year = {2008},
month = {June},
issn = {1684-7490},
pages = {156--158},
numpages = {2},
keywords = {مدرسه، محیط یادگیری، معماری آموزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدارس در جهان رو به تحول
%A کامل نیا, حامد
%J معمار
%@ 1684-7490
%D 2008

[Download]