چهارمین همایش بین المللی علوم ورزشی , 2004-02-17

عنوان : ( تاثیر برنامه تمرینی بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات ... )

نویسندگان: سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر برنامه تمرینی بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل به پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته زانو دکتر سیدرضا عطارزاده حسینی ، دکتر اسماعیل ابراهیمی ، دکتر رضا قراخانلو ، دکتر حمید رجبی ص 41 چکیده هدف این تحقیق، مطالعه تاثیر برنامه تمرینی بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل به پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته زانو بود. بدین منظور، 23 دانشجوی مرد سالم غیرورزشکار (سن 10.8 21± سال، وزن 10 66± کیلوگرم و قد 8 174± سانتی متر) انتخاب شدند. نخست با نصب الکترودهای دو قطبی روی موتور پوینت عضلات پهن داخلی مایل و پهن خارجی، فعالیت الکتریکی (EMG) این عضلات از حالت طبیعی ایستادن در زوایای 90-75-60-45-30-15-0 درجه زانو به وسیله دستگاه بیوفیدبک در مرحله پیش از تمرین ثبت و پس از 8، 16 و 24 جلسه برنامه وزنه تمرینی فزاینده نیم اسکات، مجدداً آزمایش الکترومیوگرافی تکرار شد. پس از ثبت فعالیت الکتریکی به وسیله دستگاه بیوفیدبک و محاسبه نسبت انتگرال فعالیت الکتریکی عضلات با کمک آزمونهای آماری تحلیل واریانس، تعقیبی توکی و t- وابسته، میانگینهای نسبت فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل به پهن خارجی مقایسه شدند و داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که برنامه تمرینی به ویژه 16 و 24 جلسه تمرین، بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل به پهن خارجی در زوایای مفصل زانو تاثیر معناداری داشته است، به طوری که با کاهش یا حذف اختلاف نسبت فعالیت الکتریکی این عضلات در زوایای مفصل زانو، الگوی فعالیت عضلات به نفع عضله پهن داخلی مایل تغییر یافته است که در نتیجه سبب بهبود عملکرد سازوکار اکستنسوری عضله چهار سر ران و افزایش دامنه حرکتی کارای مفصل زانو در زنجیره حرکتی بسته شده است. کلیدواژگان: برنامه تمرینی ، نسبت فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل به پهن خارجی ، زوایای زانو ، زنجیره حرکتی بسته ، درد کشککی - رانی

کلمات کلیدی

, کلیدواژگان: برنامه تمرینی , نسبت فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل به پهن خارجی , زوایای زانو , زنجیره حرکتی بسته , درد کشککی - رانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010048,
author = {عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {تاثیر برنامه تمرینی بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات ...},
booktitle = {چهارمین همایش بین المللی علوم ورزشی},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلیدواژگان: برنامه تمرینی ، نسبت فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل به پهن خارجی ، زوایای زانو ، زنجیره حرکتی بسته ، درد کشککی - رانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر برنامه تمرینی بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات ...
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J چهارمین همایش بین المللی علوم ورزشی
%D 2004

[Download]