سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی , 2008-12-22

Title : ( بررسی وتحلیل ,وضعیت اثربخشی شرکتهای تبلیغاتی شهرمشهد وارائه راهکارهای مناسب )

Authors: Ahmad Latifian ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

مقاله حاضر به بررسی میزان اثربخشی شرکتهای تبلیغاتی شهرمشهد وتحلیل آن می پردازد. هدف این تحقیق تعیین و تحلیل میزان اثربخشی شرکتهای تبلیغاتی مشهد در بخش ارائه تبلیغات میباشد. فرضیه این تحقیق عبارت است از: شرکتهای تبلیغاتی در ارایه تبلیغات برای مشتریان خود،اثربخش بوده اند.روش تحقیق توصیفی مبتنی برنوع پیمایشی است.در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات ثانویه از منابع کتابخانه ای و برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است و پایایی پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ برابر با 0.96محاسبه گردید که نشاندهنده پایایی بالای پرسشنامه است.جامعه آماری تحقیق، شامل مشتریان شرکتهای تبلیغاتی شهرمشهد می‌باشد و حجم نمونه معادل 38 مشتری برآورد گردیده است. در این تحقیق برای آزمون فرضیات از روش آزمون تی (t) استفاده شده است که بدین ترتیب فرضیه تحقیق موردتایید قرار گرفت.در پایان نیز راهکارهایی برای تقویت وضعیت اثربخشی شرکتهای تبلیغاتی ارائه گردیده است.

Keywords

, واژگان: تبلیغات, شرکتهای تبلیغاتی, اثربخشی , ارائه تبلیغات, پژوهش در بازار تبلیغات , تامین نیازهای مشتریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010298,
author = {Latifian, Ahmad},
title = {بررسی وتحلیل ,وضعیت اثربخشی شرکتهای تبلیغاتی شهرمشهد وارائه راهکارهای مناسب},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی},
year = {2008},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {واژگان: تبلیغات، شرکتهای تبلیغاتی،اثربخشی ، ارائه تبلیغات، پژوهش در بازار تبلیغات ، تامین نیازهای مشتریان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وتحلیل ,وضعیت اثربخشی شرکتهای تبلیغاتی شهرمشهد وارائه راهکارهای مناسب
%A Latifian, Ahmad
%J سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
%D 2008

[Download]