دهمین سمینار شیمی معدنی , 2008-05-14

Title : ( Synthesis recognition and determination of constant stability of new complex of 5-amino uracil with Zn(II) and )

Authors: Hossein Eshtiagh Hosseini , Mohammad Reza Housaindokht , - - ,

Citation: BibTeX | EndNote

In this work a new complex of 5-amino uracil with Zn has been synthsized.

Keywords

, 5, amino uracil
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010733,
author = {Eshtiagh Hosseini, Hossein and Housaindokht, Mohammad Reza and -, -},
title = {Synthesis recognition and determination of constant stability of new complex of 5-amino uracil with Zn(II) and},
booktitle = {دهمین سمینار شیمی معدنی},
year = {2008},
location = {زاهدان, IRAN},
keywords = {5-amino uracil complex},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Synthesis recognition and determination of constant stability of new complex of 5-amino uracil with Zn(II) and
%A Eshtiagh Hosseini, Hossein
%A Housaindokht, Mohammad Reza
%A -, -
%J دهمین سمینار شیمی معدنی
%D 2008

[Download]