شانزدهمین همایش انجمن باور شناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12

عنوان : ( ساخت سلول های خورشیدی از لایه های نانو بلوری متخلخل تبتانیای حساس شده به رنگ )

نویسندگان: مسعود کریمی پور , ناصر شاه طهماسبی , امیر محمد ملوندی , احمد آسوده , پروانه ابریشم چی , احسان ملوندی , حسین رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پروژه لایه های اکسید قلع دارای فاز کاستریت با ناخالصی فلوئور (FTO) با جهت گیری ترجیهی صفحات (200) به عنوان بستر هادی و لایه نازک اکسید تیتانیوم (تیتانیا) با فاز آناتاس با جهت گیری ترجیهی صفحات (101) با ضخامتی در حدود nm100-150 به عنوان لایه سدی با استفاده از روش اسپری پایرولیز تهیه شدند و لایه گذاری متخلخل نانو ذرات اکسید تیتانیوم به روش دکتر بلدینگ انجام گردید. سپس با استفاده از رنگ های گیاهی کلروفیل ومتیلن آبی به عنوان حساس کننده ومحلول های یدید و یدید لیتیوم به عنوان اتکترولیت سلولهای خورشیدی نسل سوم تهیه گردیدند که بر اساس خصوصیات لایه های نازک اکسید قلع به 3 دسته 0، 3 و 15% وزنی ناخالصی فلوئور تقسیم گردیدند که به ترتیب Voc آنها 410، 866 و 279 میلی ولت وIsc نیز 80، 80 و 70 و بازده انرژی نمونه ها در میزان انرژی نور گسیل شده 3/7 mW/cm2 به ترتیب 0-10%، 0-14% و 0-11% محاسبه گردید. نتایج این پروژه بیان کننده روشی ساده و قابل انجام با حداقل امکانات برای ساخت سلول های خورشیدی است

کلمات کلیدی

, سلول خورشیدی, تیتانیای حساس شده به رنگ, رنگیزه کلروفیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010785,
author = {کریمی پور, مسعود and شاه طهماسبی, ناصر and ملوندی, امیر محمد and آسوده, احمد and ابریشم چی, پروانه and احسان ملوندی and رضوانی, حسین},
title = {ساخت سلول های خورشیدی از لایه های نانو بلوری متخلخل تبتانیای حساس شده به رنگ},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن باور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {رشت, ايران},
keywords = {سلول خورشیدی، تیتانیای حساس شده به رنگ، رنگیزه کلروفیل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت سلول های خورشیدی از لایه های نانو بلوری متخلخل تبتانیای حساس شده به رنگ
%A کریمی پور, مسعود
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A ملوندی, امیر محمد
%A آسوده, احمد
%A ابریشم چی, پروانه
%A احسان ملوندی
%A رضوانی, حسین
%J شانزدهمین همایش انجمن باور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]