دانش کشاورزی, سال (2006-6)

عنوان : ( شوک حرارتی اولیه و مکمل ویتامین C وE بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمائی )

نویسندگان: اسماعیل روشنی , عبدالمنصور طهماسبی , اکبر تقی زاده , مصطفی ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر شوک حرارتی اولیه همراه با افزودن مکمل ویتامینی C و Eدرکاهش استرس گرمائی، از576 قطعه جوجه سویه راس استفاده شد. در ابتدا جوجه ها به دو گروه مساوی تقسیم شدند. در سن 5 روزگی یک گروه شوک حرارتی (ºC1± 36)را به مدت 48 ساعت تجربه کردند. سپس همه پرندگان تا سن 35 روزگی در شرایط معمولی پرورش داده شدند. از سن 35 روزگی مکمل های ویتامینی شامل ویتامین C (250 میلیگرم اسید اسکوربیک به ازای هر کیلوگرم جیره) ، ویتامین E (250 میلیگرم α- توکوفرول استات به ازای هر کیلوگرم جیره) و یا ترکیبی از هر دو ویتامین (به همان میزان ویتامین C و ویتامین E) تا پایان دوره (49 روزگی)به پرنده های هر گروه داده شد. در طی دو هفته پایانی (هفته های ششم وهفتم) آزمایش، همه جوجه ها بمدت 6 ساعت در روز تحت تنش گرمائی مجدد (ºC1± 31) قرار گرفتند. افزودن مکمل ویتامینی به خصوص ویتامین C در طی دو هفته آخر و در طی دوره تنش گرمائی دوم بطور معنی داری سبب بهبود خوراک مصرفی(01/0P<)، افزایش وزن روزانه(05/0P<) و وزن سینه (05/0P<) شد. حال آنکه تاثیر مکمل ویتامین E تنها بر خوراک مصرفی معنی دار بود(05/0P<). این آزمایش نشان داد که اعمال شوک حرارتی اولیه در 6-5 روزگی و استفاده از مکمل ویتامینی C و یا مخلوط با ویتامین E می تواند منجر به بهبود عملکرد پرنده در شرایط تنش گرمائی شود

کلمات کلیدی

, تنش گرمائی, جوجه های گوشتی, شوک حرارتی اولیه, ویتامین C, ویتامین E.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010902,
author = {اسماعیل روشنی and طهماسبی, عبدالمنصور and اکبر تقی زاده and مصطفی ولی زاده},
title = {شوک حرارتی اولیه و مکمل ویتامین C وE بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمائی},
journal = {دانش کشاورزی},
year = {2006},
month = {June},
issn = {1680-242X},
keywords = {تنش گرمائی، جوجه های گوشتی، شوک حرارتی اولیه، ویتامین C، ویتامین E.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شوک حرارتی اولیه و مکمل ویتامین C وE بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمائی
%A اسماعیل روشنی
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A اکبر تقی زاده
%A مصطفی ولی زاده
%J دانش کشاورزی
%@ 1680-242X
%D 2006

[Download]