مترجم, دوره (1), شماره (1), سال (1991-6) , صفحات (5-14)

عنوان : ( نام و موضع معرفتی حوزه تحقیقات ترجمه )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله بحثی است در باره دو مانع عمده در راه پیشرفت حوزه مطالعات و تحقیقات ترجمه: الف) اختلاف نظر بر سر نام مناسب برای این حوزه تحقیقاتی جدید، ب) اختلاف نظر بر سر تعریف و تحدید قلمرو این حوزه. مسالعات نظری محض و مطالعات کاربردی دو تقسیم بندی نویسنده در مورد روابط متقابل میان این دو نوع تحقیق را مشخص می‌کند.

کلمات کلیدی

, تحقیقات ترجمه, نظریه‌های ترجمه, مطالعات محض ترجمه, مطالعات کاربردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011155,
author = {هاشمی, محمدرضا},
title = {نام و موضع معرفتی حوزه تحقیقات ترجمه},
journal = {مترجم},
year = {1991},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {1023-5906},
pages = {5--14},
numpages = {9},
keywords = {تحقیقات ترجمه، نظریه‌های ترجمه، مطالعات محض ترجمه، مطالعات کاربردی ترجمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نام و موضع معرفتی حوزه تحقیقات ترجمه
%A هاشمی, محمدرضا
%J مترجم
%@ 1023-5906
%D 1991

[Download]