مترجم, دوره (1), شماره (3), سال (1991-12) , صفحات (29-34)

عنوان : ( عوامل و مراحل ترجمه )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سخن آن است که اگر بخواهیم مظریه‌ای عام و منسجم در ترجمه ارائه دهیم به نحوی که تمام فعالیت‌های مختلفی را که تحت عنوان ترجمه انجام می‌شود در بر بگیرد، باید عوامل معینی را در این نظریه گنجاند. سپس با معرفی و توضیح یازده عامل مستقل که وجود هر یک در ترجمه ضروری است، زیر بنای نظریه‌ای عام در ترجمه پی ریزی می‌شود.

کلمات کلیدی

, بازآفرینی و تغییر در ترجمه, تحلیل و تفسیر متن, تحت اللفظی بودن ترجمه, بافت ترجمه, ترجمه نقش‌های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011157,
author = {هاشمی, محمدرضا},
title = {عوامل و مراحل ترجمه},
journal = {مترجم},
year = {1991},
volume = {1},
number = {3},
month = {December},
issn = {1023-5906},
pages = {29--34},
numpages = {5},
keywords = {بازآفرینی و تغییر در ترجمه، تحلیل و تفسیر متن، تحت اللفظی بودن ترجمه، بافت ترجمه، ترجمه نقش‌های زبانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل و مراحل ترجمه
%A هاشمی, محمدرضا
%J مترجم
%@ 1023-5906
%D 1991

[Download]