مترجم, دوره (2), شماره (4), سال (1993-3) , صفحات (87-90)

عنوان : ( تکنیک‌های آموزش ترجمه (4): آموزش جنبه‌های مختلف فعل )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نویسنده به بررسی چهار جنبه از فعل در انگلیسی می‌پردازد: وجه وصفی، وجه مجهول، نحوه بیان شرط و نحوه بیان زمان. در طی مقاله، نویسنده به تبیین راهکارهای ترجمه این ساختارها بر اساس اصل لزوم انتقال مفاهیم بدون الزام به حفظ ساختارهای اصلی می‌پردازد.

کلمات کلیدی

, وجه وصفی در ترجمه, شکل وصفی مفعولی در ترجمه, ترجمه ساختارهای مجهول, نحوه بیان شرط, نحوه بیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011172,
author = {هاشمی, محمدرضا},
title = {تکنیک‌های آموزش ترجمه (4): آموزش جنبه‌های مختلف فعل},
journal = {مترجم},
year = {1993},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {1023-5906},
pages = {87--90},
numpages = {3},
keywords = {وجه وصفی در ترجمه، شکل وصفی مفعولی در ترجمه، ترجمه ساختارهای مجهول، نحوه بیان شرط، نحوه بیان زمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تکنیک‌های آموزش ترجمه (4): آموزش جنبه‌های مختلف فعل
%A هاشمی, محمدرضا
%J مترجم
%@ 1023-5906
%D 1993

[Download]