مترجم, دوره (11), شماره (37), سال (2003-3) , صفحات (82-86)

عنوان : ( دلالت واژگانی )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نویسنده با اشاره به اهمیت واژگان در هر زبان لزوم تحلیل ویژگی‌های معنایی واژگان برای درک صحیح آن در وهله اول و ترجمه درست آن در وهله دوم را مطرح می کند. وی با تبیین دلات‌های چهار گانه لفظی (گزاره‌ای، ترکیبی، توصیفی و ضمنی) بر لزوم توجه به دلالت‌های واژگانی در ترجمه تأکید می کند و بر آورده کردن انتظارات افراد از کابرد مناسب زبان در موقعیت‌های اجتماعی را یکی از مهم‌ترین نکات در انتقال مفاهیم زبانی در ترجمه به شمار می‌آورد.

کلمات کلیدی

, دلالت لفظی, دلالت توصیفی, دلالت ترکیبی, دلالت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011193,
author = {هاشمی, محمدرضا},
title = {دلالت واژگانی},
journal = {مترجم},
year = {2003},
volume = {11},
number = {37},
month = {March},
issn = {1023-5906},
pages = {82--86},
numpages = {4},
keywords = {دلالت لفظی، دلالت توصیفی، دلالت ترکیبی، دلالت ضمنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دلالت واژگانی
%A هاشمی, محمدرضا
%J مترجم
%@ 1023-5906
%D 2003

[Download]