ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13

Title : ( تاثیر بیوماس باکتریایی و تلقیح آکتینومیست‌ها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی دکمه‌ای )

Authors: Ali Pakdin , Mohammad Farsi , Hassan Marashi , خلیل ملک زاده , بنفشه جلال زاده ,

Citation: BibTeX | EndNote

قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید یک تجزیه کننده ثانویه می‌باشد و بایستی میکروارگانیسم‌های دیگر، مواد اولیه خام را برای رشد آن تجزیه نمایند. آکتینومیست‌ها به دلیل توانایی‌شان در تجزیة مولکول‌های پیچیده مخصوصاَ سلولز، لیگنوسلولز و لیگنین، در تهیة کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند. بیوماس میکروبی آکتینومیست‌ها حاوی میزان بالایی نیتروژن و مواد معدنی برای رشد قارچ خوراکی می‌باشد. از آکتینومیست‌های متعلق به جنس‌های Streptomyces، Saccharomonospora، Thermomonospora، Nocardioides، Saccharopolyspora، Microbispora، Glycomyces به منظور تلقیح کمپوست استریل شده و همچنین تهیه عصاره باکتریایی و تهیه محیط کشت برای بررسی رشد میسلیوم قارچ خوراکی دکمه‌ای استفاده شد. اندازه‌گیری رشد میسلیوم قارچ بر روی کمپوست تلقیح شده با باکتری‌های مذکور نشان داد که این تلقیح می‌تواند موثر بوده و باعث افزایش رشد میسلیوم قارچ خوراکی نسبت به محیط شاهد گردد. باکتری‌های جنس استرپتومایسس بیشتر از بقیه جنس‌ها از رشد میسلیوم قارچ حمایت نمودند.

Keywords

, آکتینومیست, بیوماس میکروبی, کمپوست, قارچ خوراکی تکمه‌ای, Agaricus
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011238,
author = {Pakdin, Ali and Farsi, Mohammad and Marashi, Hassan and خلیل ملک زاده and بنفشه جلال زاده},
title = {تاثیر بیوماس باکتریایی و تلقیح آکتینومیست‌ها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی دکمه‌ای},
booktitle = {ششمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2009},
location = {رشت, IRAN},
keywords = {آکتینومیست، بیوماس میکروبی، کمپوست، قارچ خوراکی تکمه‌ای، Agaricus bisporus},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر بیوماس باکتریایی و تلقیح آکتینومیست‌ها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی دکمه‌ای
%A Pakdin, Ali
%A Farsi, Mohammad
%A Marashi, Hassan
%A خلیل ملک زاده
%A بنفشه جلال زاده
%J ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2009

[Download]