بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Farsi


موارد یافت شده: 184

1 - Isolation and Identification of a Novel Cellulolytic and Glucose-tolerant Trichoderma Isolate from Forest Soils in Iran (چکیده)
2 - Pleurotus ostreatus تولید نژاد کم اسپور در قارچ صدفی (چکیده)
3 - A cost-effective molecular approach for classification of large Trichoderma collections (چکیده)
4 - مقایسه کاریولوژیکی بین اکوتیپ‌های سیر Allium sativum) بومی ایران با نمونه‌های خارجی (چکیده)
5 - Production of Somatic Hybrids of Pleurotus florida Through Hyphae Anastomosis Fusion with Agaricus bisporus (چکیده)
6 - Strain Degeneration in White Button Mushroom (Agaricus bisporus) Using Amplified Fragment Length Polymorphism (چکیده)
7 - شناسایی یکی ازموتیف های موثر در پایداری پروتئینATG8Bدر جایگاهLDSدر گیاهMarchantia polymorpha (چکیده)
8 - Biosynthesis of Antibacterial Silver Nanoparticles by Endophytic Fungus Nemania sp. Isolated From Taxus baccata L. (Iranian Yew) (چکیده)
9 - Evaluation of morphological traits of wheat varieties at germination stage under salinity stress (چکیده)
10 - خاموشی ژن bZIP14 با استفاده از CRISPR/Cas9 و بررسی موتانت ها در پاسخ به تنش شبکه آندوپلاسمی در گیاه Marchantia polymorpha (چکیده)
11 - In planta removal of nptII selectable marker gene from transgenic tobacco plants using CRISPR/Cas9 system (چکیده)
12 - Design and Construction of Human mini-proinsulin gene, an Introduction for Transformation to Edible Button Mushroom (Agaricus bisporus) (چکیده)
13 - Virus-induced CRISPR-Cas9 system improved resistance against tomato yellow leaf curl virus (چکیده)
14 - Genetic assessment of the internal transcribed spacer region (ITS1.2) in Mangifera indica L. landraces (چکیده)
15 - مطالعه اثر ژن Rf3 برای بازگردانندگی باروری به برنج در زمینه ژنتیکی لاین ندا-A (چکیده)
16 - بررسی اثرات هیدروپرایمینگ و شوری بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچهی ذرت شیرین -Zea mays L.- (چکیده)
17 - دستیابی به فیتواستروژن فروتینین موجود در ریشه گیاه کما - Ferula ovina - در شرایط درون شیشهای با تأکید بر حفظ ذخایر ژرم پلاسم (چکیده)
18 - بیان موقت فرم نوترکیب آنزیم اندونوکلئا PARSII ز با روش آگرواینفیلتراسیون در گیاه توتون (چکیده)
19 - Comparison the Effect of Ferutinin and 17β-Estradiol on Bone Mineralization of Developing Zebrafish (Danio rerio) Larvae (چکیده)
20 - بررسی تأثیر جدایه های باکتری (Pseudomonas putida) بر عملکرد قارچ خوراکی دکمه ای سفید (Agaricus bisporus) (چکیده)
21 - با ا تولید هیبرید قارچ خوراکی صدفی (Pleurotus ostreatus)) با ستفاده از تلاقی تک اسپور (چکیده)
22 - (Agaricus Bisporus) عوامل محیطی مؤثر بر پسروی نژادی اسپاون قارچ خوراکی دکمهای سفید (چکیده)
23 - مقایسه ترانسکریپتوم گیاه جو (Hordeum vulgare L.) رقم افضل در پاسخ به تنش شوری با استفاده از تکنیک RNA-Seq (چکیده)
24 - بهینه سازی بستر کشت قارچ خوراکی شاه صدف با استفاده از ضایعات ارزان قیمت (چکیده)
25 - بررسی سرعت رشد میسلیوم و عملکرد جدایه های مختلف قارچ خوراکی دکمه ای سفید ( Agaricus bisporus ( در ایران (چکیده)
26 - غربالگری هموکاریون ها و تولیدنژاد دورگ جدید قارچ دکمه‌ای سفید (Agaricusbisporus) با استفاده از نشانگر ریزماهواره (چکیده)
27 - MicroRNAs regulate the main events in rice drought stress response by manipulating the water supply to shoots (چکیده)
28 - شناسایی بیوانفورماتیکی و بررسی تغییر بیان microRNA های کاندید پاسخ به تنش خشکی در برنج (چکیده)
29 - The intraspecific variability of mitochondrial genes of Agaricus bisporus reveals an extensive group I intron mobility combined with low nucleotide substitution rates (چکیده)
30 - Comparative Morphological and Anatomical Study on Bellevalia Lapeyr. Sect. Conica and Nutans in Iran (چکیده)
31 - طراحی و ساخت ناقل بیانی ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی برای قارچ دکمه ای (چکیده)
32 - تعیین سیتولوژیکی مراحل مختلف توسعه میکروسپور در چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill) (چکیده)
33 - تأثیر ضایعات مختلف کشاورزی بر برخی از عوامل رشد، عملکرد و میزان پلی ساکارید خام (Ganoderma lucidum) میوه قارچ دارویی ریشی (چکیده)
34 - Isolation and Sequence Analysis of GpdII Promoter of the White Button Mushroom (Agaricus bisporus) from Strains Holland737 and IM008 (چکیده)
35 - بررسی قابلیت آندروژنز و کالوس زایی در چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill) به وسیله کشت بساک (چکیده)
36 - شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران (چکیده)
37 - مقایسه میزان لیپید و پروفایل اسیدهای چرب جلبک Chlorella vulgaris و Tetraselmis sp به منظور کاربرد در تولید بیودیزل (چکیده)
38 - جداسازی و همسانه سازی ژن منگنز پراکسیداز (mnp) از قارچ صدفی خوراکی (چکیده)
39 - استفاده مجدد از خاک پوششی مصرف شده واحدهای پرورش قارچ دکمه‌ای (چکیده)
40 - تعیین فعالیت سلولازی آکتینومیست های گرما دوست موجود در کمپوست قارچ خوراکی به روش ارزیابی با کاغذ صافی (چکیده)
41 - Evaluation of pH, carbon source and temperature effect on the pigments production by Monascus purpureus in a liquid culture using response surface methodology (چکیده)
42 - بهبود عملکرد قارچ دکمه‌ای سفید با استفاده از روش گزینش تک‌اسپوری به کمک نشانگر AFLP (چکیده)
43 - همسانه‌سازی، آنالیز بیان و بررسی روابط خویشاوندی ژن dbat از گیاه سرخدار بومی ایران (Taxus baccata L.) (چکیده)
44 - Impact of different culture media on hairy roots growth of Valeriana officinalis L. (چکیده)
45 - بررسی انرژی مصرفی تولید قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در سطوح مختلف بستر کشت سالیانه در استان خراسان رضوی (چکیده)
46 - بررسی اثر اتیلن بر میزان بیان ژن های DAT، G10H، T16H و AVLBS در گیاه پروانش (چکیده)
47 - تفکیک و شناسایی نژادهای قارچ خوراکی دکمه ای با استفاده از نشانگرهای ISSR, ITS, IGS (چکیده)
48 - شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران (چکیده)
49 - Sly-miR166 and Sly-miR319 are components of the cold stress response in Solanum lycopersicum (چکیده)
50 - Antibacterial Activity ofPseudonocardiasp. JB05, a Rare Salty Soil Actinomycete againstStaphylococcus aureus (چکیده)
51 - بررسی تغییر بیان microRNAهای تنظیم کننده فاکتورهای رونویسی SPL برنج در پاسخ به تنش خشکی (چکیده)
52 - Artificial Autotetraploidy Induction Possibility of Two Iranian Endemic Mint (Mentha mozaffarianii) Ecotypes (چکیده)
53 - Gibberellic acid, amino acids (glycine and L-leucine), vitamin B2 and zinc as factors affecting the production pigments by Monascus purpureus in a liquid culture using response surface methodology (چکیده)
54 - Bioinformatic characterization and expression analysis of miRNAs in Solanum lycopersicum (چکیده)
55 - Comparative analysis of LEA and Dehydrin genes in response to drought stress in chickpea phonological different stages (چکیده)
56 - بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت های نعنای خوراکی (چکیده)
57 - apd analysis of genetic variation within and among natural Population of Two Species of Dianthus L. (Caryophyllaceae) In Ne Iran (چکیده)
58 - Assessment Of Total RNA Extraction From Edible Mushroom (Agaricus bisporus) With Three Current Methods (چکیده)
59 - مهلت داده شده به بیماران برای توضیح علت مراجعه به پزشک در درمانگاه های سرپایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
60 - محاسبه شاخص های انرژی تولید قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در استان خراسان رضوی با رویکرد مدیریت انرژی (چکیده)
61 - Effect of different Agrobacterium rhizogenes strains on hairy root induction inValeriana officinalis L. (چکیده)
62 - The evolution of Dianthus polylepis complex (Caryophyllaceae) inferred from morphological and nuclear DNA sequence data: one or two species (چکیده)
63 - اثر تیمارهای ضدعفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی بذر انجدان رومی تحت شرایط درون شیشه ای (چکیده)
64 - بررسی تنوع آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوی قطعات برشی ژن 16S rRNA (چکیده)
65 - How Salinity Affect Germination and Emergence of Tomato Lines (چکیده)
66 - امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus) (چکیده)
67 - Improved salt tolerance in canola (Brasica napus) plants by overexpression of Arabidopsis Na/H antiporter gene AtNHX1 (چکیده)
68 - تاکسونومی عددی سرده سالویا (نعناعیان) با تاکید بر گروه های D و E فلورا ایرانیکا در شمال شرق ایران (چکیده)
69 - بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی چهار گونه گوجه فرنگی به تنش خشکی (چکیده)
70 - جداسازی، شناسایی و تعیین فعالیت آنزیمی آکتینومیست های گرما دوست کمپوست قارچ (چکیده)
71 - بهینه سازی شرایط تولید اندوگلوکاناز باکتری های آکتینومیست جدا شده از کمپوست قارچ خوراکی (چکیده)
72 - مطالعه تاکسونومیک جنس Hymenocrater Fisch. & C. A. Mey. از تیره Lamiaceae، در منطقه خراسان (چکیده)
73 - Yield Performance of Lingzhi or Reishi Medicinal Mushroom, Ganoderma lucidum (W.Curt.:Fr.) P. Karst. (Higher Basidiomycetes), Using Different Waste Materials as Substrates (چکیده)
74 - بررسی کدون های ترجیحی در قارج خوراکی دکمه ای سفید (چکیده)
75 - مطالعه عملکرد و تغییرات ژنتیکی جدایه های حاصل از کشت بافت قارچ دکمه ای سفید (چکیده)
76 - استفاده از نشانگر AFLP در به نژادی قارچ دکمه ای سفید (چکیده)
77 - بررسی اثر اتیلن بر روی میزان بیان چهار ژن مسیر بیوسنتزی گیاه پروانش (چکیده)
78 - مطالعه مورفومتریک گونه های جنس (Erysimum L. (Brassicaceae در استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی (چکیده)
79 - Micropropagation of Anthurium andreanum cv. Terra (چکیده)
80 - شناسایی وتعیین خصوصیات سودوموناسهای ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی درمناط ق مرک زی و شما ل شرق کشور (چکیده)
81 - شناسایی گروه های آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani  عامل پوسیدگی ریشه و بوته میری در گوجه فرنگی با استفاده از روش PCR-RFLP (چکیده)
82 - تعیین تنوع ژنتیکی سودوموناس های ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی در نواحی مرکزی و شمال شرقی ایران (چکیده)
83 - گروه بندی ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک٬ بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی همبستگی بین نشانگرها (چکیده)
84 - بررسی کارایی نشانگرها در انتخاب به کمک نشانگر MAS برای برخی صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی کلزا Brassica napus L. در شرایط آب و هوایی ایران (چکیده)
85 - بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار از هفت منطقه ایران با استفاده از نشانگر AFLP (چکیده)
86 - بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گوجه فرنگی با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP در و ارتباط آن با هتروزیس (چکیده)
87 - مطالعه مورفومتریک گونه های جنس در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی (چکیده)
88 - مطالعه اثر نوع ریزنمونه و سطوح مختلف تنظیم کنندگاه رشد بر کالزایی در گیاه دارویی Levisticum officinalis در محیط کشت MS تغییر یافته (چکیده)
89 - بررسی چند شکلی ژنتیکی در ارقام گلرنگ با استفاده از نشانگر RAPD (چکیده)
90 - Evaluation of Genetic Diversity of Iranian Pomegranate Cultivars Using Fruit Morphological Characteristics and AFLP Markers (چکیده)
91 - بررسی اثر پسزمینه ژنتیکی بر بلوک ژنی بازگرداننده باروری Rf3 در نسلهای درحال تفرق (چکیده)
92 - تعیین فعالیت اگزونوکلئازی Streptomyces Sp .TBJ04 به روش ارزیابی کربوکسی متیل سلولاز(CMCase) (چکیده)
93 - بهینه‌سازی ترکیبات مختلف محیط کشت جهت افزایش تولید کالوس در سرخدار معمولی (Taxus baccata) (چکیده)
94 - تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر برخی خصوصیات رشدی قارچ صدفی (Pleorotus florida) (چکیده)
95 - قابلیت تولید پروتئین های هترولوگ در قارچهای رشته ای به منظور تولید داروهای نوترکیب انسانی (چکیده)
96 - اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای (چکیده)
97 - Genetic manipulation of fungal strains for the improvement of heterologous genes expression (a mini-review) (چکیده)
98 - ارزیابی تنوع ژنتیکی 16 لاین گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR و بررسی همبستگی آن با هتروزیس (چکیده)
99 - Evaluation of RAPD markers potentialin estimation of heterosis and combining ability of tomato hybrids ( lycopersicon esculentum Mill.) (چکیده)
100 - Genetic Variation Study of 29 lines and modern cultivated tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) using RAPD Markers (چکیده)
101 - بهینه سازی جداسازی DNA ژنومی با(خلوص بالا)در گیاه انار (چکیده)
102 - بررسی تنوع زنتیکی برخی از ارقام انار های محلی ایران با استفاده از مارکر AFLP (چکیده)
103 - تولید اسپاون هیبرید در قارچ خوراکی دکمه ای سفید (چکیده)
104 - بررسی تنش خشکی بر کلروفیل برگ گیاه زرشک زینتی (چکیده)
105 - بررسی اثر غلظتهای مختلف کلرید سدیم بر جوانه زنی بذر بامیه (چکیده)
106 - استفاده از نشانگر های SSR برای انتقال بلوک زنی باز گرداننده باروری به برنج ( رقم ندا) در سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمس (چکیده)
107 - RECYCLING OF MUSHROOM PEAT CASING SOIL THROUGH A PLASTIC MESH (چکیده)
108 - بهینه سازی ترکیب های بستر کشت غوطه ور قارچ دارویی Ganoderma lucidum به منظور افزایش تولید بیومس میسلیومی و پل یساکارید برون سلولی (چکیده)
109 - بررسی راندمان انتقال ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV) توسط پیوند زدن جهت بکارگیری در تحقیقات مختلف (چکیده)
110 - مطالعه تاثیر ترکیبات مختلف سوبسترا بر فرایند میوه دهی قارچ شی تاکه (چکیده)
111 - بررسی توانایی تجزیه زیستی کاه و کلش گندم (Tritichum aestivum. L) توسط گونه‌های مختلف جنس تریکودرما (.Trichoderma spp (چکیده)
112 - بررسی نقش قارچ‌های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (چکیده)
113 - Analysis of Alternative Splicing Mediated by the PASA Software (چکیده)
114 - The Utility of Chloroplast Matk Gene as Plant DNA Barcode for Phylogenetic Analysis in Zingiberaceae Family (چکیده)
115 - Assessment of genetic structure and variation of native Berberis populations of Khorasan provinces (Iran) using AFLP markers versus morphological markers (چکیده)
116 - بهینه سازی عوامل مؤثر بر انتقال ژن به وسیله آگروباکتریوم تومه فشینس به گوجه فرنگی (چکیده)
117 - جداسازی و همسانه سازی ژن منگنز پراکسیداز (mnp) از قارچ خوراکی دکمه ای سفید (چکیده)
118 - بررسی اثر پکتین به عنوان یک پوشش خوراکی بر افزایش ماندگاری قارچ خوراکی دکمه ای سفید (چکیده)
119 - مطالعه تاکسونومی عددی شش گونه از (Nepeta L.(Lamiaceae در خراسان (چکیده)
120 - in Vitro Regeneration of Anthurium Andreanum Var. Tera (چکیده)
121 - Compost thermophilic bacteria promoting mycelia growth in button mushroom (چکیده)
122 - Expression Profiling and Bioinformatic Analyses of a Novel Cold Stress-Regulated and Chloroplast-Targeted Protein from Triticum Aestivum and Aegilops Tauschii (چکیده)
123 - بهینه سازی انتقال ژن به سیب‌زمینی با استفاده از آگروباکتریوم و ژن گزارشگر gus (چکیده)
124 - بررسی تنوع توده های وحشی و زراعی زرشک استان های خراسان با استفاده از نشانگر های مورفولوژیکی و ارزیابی کارآیی آن در مطالعات سیستماتیک (چکیده)
125 - مطالعه تاکسونومی برخی گونه های جنس میخک (Dianthus L) در حوزه خراسان شمالی (چکیده)
126 - تاثیر تلقیح آکتینومایست ها و بیوماس آنها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی تکمه ای (چکیده)
127 - تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP (چکیده)
128 - بررسی تاثیر ترکیب محیط کشت، pH و دما بر سرعت رشد و وزن میسلیوم قارچ شی تا که در شرایط جامد و مایع (چکیده)
129 - مطالعه اثر نوع ریز نمونه، ترکیب محیط کشت و سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد بر کال زایی گیاه دارویی Levisticum officinalis (چکیده)
130 - Assessment of genetic structure and variation of cultured and wild Berberis populations of eastern parts of Iran using AFLP markers comparison to data resulted from Morphological markers (چکیده)
131 - Genetic polymorphism study on population of Salvia using RAPD technique in north-east of Iran (چکیده)
132 - بررسی اثر چند مکمل کشت بر روی عملکرد قارچ خوراکی صدفی (چکیده)
133 - شناسایی آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی تکمه‌ای با استفاده از ژن 16S rRNA (چکیده)
134 - بررسی اثرا هرس و تراکم روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای (چکیده)
135 - تاثیر بیوماس باکتریایی و تلقیح آکتینومیست‌ها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی دکمه‌ای (چکیده)
136 - کاربرد نشانگر مولکولی AFLP در انگشت‌نگاری ژنتیکی و تفکیک نژادی‌های (چکیده)
137 - اصلاح و تولید نژادهای دورگ در قارچ خوراکی دکمه ای (چکیده)
138 - Determination of meriones species (Rodentia, Gerbilliane) by RAPD-PCR (چکیده)
139 - Comparison of CEL I gene expression and mismatch-cleavage activity in some Apiaceae plants (چکیده)
140 - Semiquantitative RT-PCR Analysis to Assess the Expression Levels of Wcor14 Transcripts in Winter-Type Wheat (چکیده)
141 - Isolation of a Cold-Responsive Gene (Wcor14) Encoding a Chloroplast-Targeted Protein from Aegilops tauschii (چکیده)
142 - Isolation, partial sequencing, and phylogenetic analyses ofSoybean mosaic virus(SMV) in Ontario and Quebec (چکیده)
143 - Biofield Therapies: Biophysical basis and biological regulation (چکیده)
144 - Effect of spawn type and preparation methods on qualitative and quantitative characteristics of Shiitake mushroom (چکیده)
145 - Tetraploid Induction of Hyosyamus muticus L. using colchicine Treatment (چکیده)
146 - Evaluation of Genetic Diversity among Different Genotypes of Brassica napus using Rando Amplified Polymorphic DNA Marker (چکیده)
147 - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های وحشی و زراعی زرشک (Berberis sp.) استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده)
148 - القاء تتراپلوئیدی در Hyosyamus muticus L با استفاده از کلشی سین (چکیده)
149 - جداسازی ژن هیوسیامین - 6B- هیدروکسیلاز (h6h) از ریشه هی کشت شده و همسانه سازی آن در باکتری E.coli (چکیده)
150 - Evaluation effect of media formulation, pH and temperature on “shiitake” mycelium growth onsolid and liquid culture conditions (چکیده)
151 - مطالعه واکنش ریشه‌زایی برخی از گیاهان باغبانی در تلقیح با Agrobacterium rhizogenes (چکیده)
152 - مطالعه سیتوتاکسونومی جنس( Dianthus (Caryophylaceae در خراسان رضوی (چکیده)
153 - بررسیتنوع توده های وحشی و زراعی زرشک استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مقایسه کارایی آن با نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده)
154 - Use of Random Amplified Polymorphic DNA Markers to Estimate Heterosis and Combining Ability in Tomato Hybrids (چکیده)
155 - Determination of Meriones species (Rodentiam Gerbillinae) by RAPD-PCR (چکیده)
156 - Karyological study on Bellevalia and Muscaria species in Iran (چکیده)
157 - بررسی میکروفلور کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای سفید (چکیده)
158 - بررسی مقاومت به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی در 28 لاین گوجه‌فرنگی (چکیده)
159 - ارزیابی تنوع ژنتیکی 16 لاین گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR و بررسی همبستگی آن با هتروزیس (چکیده)
160 - استفاده از بیوتکنولوژی در اصلاح گوجه فرنگی (چکیده)
161 - بررسی مقایسه ای بیان آنزیم اندونوکلئاز CELL I در چند گیاه از خانواده چتریان به روش مقایسه نیمه کمی RT-PCR (چکیده)
162 - بررسی قابلیت نشانگر مولکولی AFLP در تعیین انگشت نگاری ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی قارچ خوراکی (چکیده)
163 - بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی ده جدایه هموکاریون در قارچ خوراکی دکمه ای (چکیده)
164 - بررسی اثرات تنش کمبود آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد در چند هیبرید ذرت دانه ای با استفاده از تجزیه علیت (چکیده)
165 - بررسی و پیش بینی عملکرد محصول زعفران در استان خراسان جنوبی به وسیله عوامل اقلیمی با استفاده از روابط تجربی (چکیده)
166 - تنوع آللی ژنهای سختی دانه در گندم های تجاری و بومی ایران (چکیده)
167 - MODELING SAFFRON YIELD BASED ON WEATHER VARIABLES IN THE NORTH EAST OF IRAN (چکیده)
168 - Mushroom breeding program in Iran (چکیده)
169 - Effect of genotype and AgNO3 on shoot regeneration (چکیده)
170 - معرفی و ثبت سه نژاد اصلاح شده از قارچ خوراکی‌دکمه‌ای-Agaricus bisporus (چکیده)
171 - Producting a High Scopolamine Hairy Root Clone in Hyoscyamus muticus through transformation by Agrobacterium rhizogenes (چکیده)
172 - حوزه های بیوانرژتیک و سازوکار تأثیرات زیستی آنها (چکیده)
173 - Comparison of Random Amplified Polymorphic DNA Markers and Morphological Characters in Identification of Homokaryon Isolates of White Button Mushroom (Agaricus bisporus) (چکیده)
174 - تولید گیاهان بذرالبنج تراریخت (Hyoscyamus muticus) بوسیله آگروباکتریوم رایزوژنز (چکیده)
175 - بررسی تحمل به خشکی ده ژنوتیپ نخود دیم در مرحله جوانه زنی با استفاده از پلی اتیلن گلایکو 6000 (چکیده)
176 - بهینه سازی انتقال ژن به گوجه فرنگی با استفاده از آگروباکترویوم و ژن گزارشگر GUS (چکیده)
177 - بررسی ثبات رشد و میزان آلکالوئیدهای ریشه های مویین تراریخت در گیاه داتور (چکیده)
178 - استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD به منظور جداسازی جدایه های هموکاریون در قارچ خوراکی دکمه ای سفید (چکیده)
179 - Effects of Therapeutic Touch on Blood Hemoglobin and Hematocrit Level (چکیده)
180 - بررسی سیتوژنتیکی چندگونه از جنس بومادرانAchillea در ایران (چکیده)
181 - تولید اسپان هیبرید در قارچ خوراکی دکمه ای سفیدAgaricus bisporus به منظور افزایش عملکرد (چکیده)
182 - برآورد قابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس برای صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در هفت لاین گوجه فرنگی با استفاده از روش دای آلل (چکیده)
183 - Predicting Wheat Yield by Using Meteorological Data and a Statistical Model in Gharakhil Area (North of Iran) (چکیده)
184 - بررسی جنبه های کشت درون شیشه ای گل راعی بومی ایران(Hypericum perforatum) (چکیده)