روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران, دوره (38), شماره (3), سال (2008-10) , صفحات (69-87)

عنوان : ( بررسی رابطه اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی )

نویسندگان: سید علینقی خرازی , جواد اژه ای , سید محمود قاضی طباطبایی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی دانشآموزان پسر پایه سوم دبیرستان های نظری شهر تهران است. بدین منظور نمونه ای به حجم 685 آزمودنی به شیوه خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد. پرسشنامه های اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران (1998)، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی پینتریچ و دی گروت (1990)، به شیوه گروهی در مورد نمونه اجرا گردید. داده های به دست آمده, با استفاده از الگوی معادلات ساختاری تحلیل شد و الگوی پیشنهادی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که مولفه‌های اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی دو به دو با یکدیگر همبستگی دارند (05/0P<). علاوه براین، اجرای الگوی معادلات ساختاری نشان داد که داده ها با الگوی پیشنهادی برازش دارند RSMEA= 0.058) , GFI=0.87, AGFI=0.84 و²/DF=2.80). این بدان معناست که رابطه اهداف پیشرفت و کاربرد راهبردهای فراشناختی، مورد اثر میزان خودکارآمدی شخص است. تمامی ضرایب مسیر پیشنهادی الگو نیز معنادار بود (01/0P<). کلید واژه ها: اهداف پیشرفت، خودکارآمدی، راهبردهای فراشناختی و الگوی معادلات ساختاری.

کلمات کلیدی

, اهداف پیشرفت, خودکارآمدی, راهبردهای فراشناختی و الگوی معادلات ساختاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011305,
author = {سید علینقی خرازی and جواد اژه ای and سید محمود قاضی طباطبایی and کارشکی, حسین},
title = {بررسی رابطه اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی},
journal = {روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران},
year = {2008},
volume = {38},
number = {3},
month = {October},
issn = {1025-2835},
pages = {69--87},
numpages = {18},
keywords = {اهداف پیشرفت، خودکارآمدی، راهبردهای فراشناختی و الگوی معادلات ساختاری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی
%A سید علینقی خرازی
%A جواد اژه ای
%A سید محمود قاضی طباطبایی
%A کارشکی, حسین
%J روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران
%@ 1025-2835
%D 2008

[Download]