مطالعات تربیتی و روانشناسی, سال (2009-3) , صفحات (79-93)

عنوان : ( بررسی رابطه ادراکات محیطی مدرسه ای و اهداف پیشرفت )

نویسندگان: حسین کارشکی , سید علینقی خرازی , سید محمود قاضی طباطبائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر نوع مدرسه، رشته تحصیلی و منطقه محل سکونت در ادراکات فعالیتهای کلاسی و اهداف پیشرفت دانش آموزان است. بدین منظور نمونه ای به حجم 571 آزمودنی از دبیرستانهای مناطق مختلف تهران انتخاب شدند. آزمودنیهای یادشده ازجهت نوع مدرسه (عادی دولتی و غیر انتفاعی)، رشته تحصیلی (ریاضی فیزیک و ادبیات و علوم انسانی) و منطقه محل سکونت (شمال و جنوب تهران) تفکیک شدند. پرسشنامه های ادراکات فعالیتهای کلاسی (جنتری و همکاران، 2002) و اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران (1998) پس از احراز روایی و پایایی، توسط آزمودنی ها تکمیل شدند. نتایج نشان داد که تمام مولفه های ادراکات محیطی کلاسی (علاقه، لذت، چالش و انتخاب) و اهداف پیشرفت (تبحری ، عملکردی رویکردی و عملکردی اجتنابی) دو به دو با همدیگر رابطه دارند (01/0 p< ). با اجرای تحلیل واریانس چند متغیری مشخص شد که میانگین مولفه های علاقه و انتخاب در رشته های ریاضی فیزیک و علوم انسانی، باهم تفاوت داشتند (05/0 p< )، اما سایر اثرات ساده معنادار نبود. اثرات تعاملی رشته و منطقه در مولفه های ادراکات محیطی کلاسی (علاقه، لذت، چالش و انتخاب) و اهداف پیشرفت (تبحری، عملکردی رویکردی و عملکردی اجتنابی)، اثرات تعاملی رشته و نوع مدرسه در مولفه های ادراکات محیطی کلاسی (علاقه، لذت، چالش و انتخاب) و اهداف پیشرفت(تبحری)، و نوع مدرسه و منطقه در مولفه های ادراکات محیطی کلاسی (علاقه، لذت، چالش و انتخاب) و اهداف پیشرفت(تبحری)، معنادار بود (05/0p<). سایر تعاملها معنادار نبود.

کلمات کلیدی

, ادراکات محیطی کلاسی, اهداف پیشرفت, جهت گیری های تبحری, عملکردی رویکردی و عملکردی اجتنابی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011306,
author = {کارشکی, حسین and سید علینقی خرازی and سید محمود قاضی طباطبائی},
title = {بررسی رابطه ادراکات محیطی مدرسه ای و اهداف پیشرفت},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2009},
month = {March},
issn = {1608-2842},
pages = {79--93},
numpages = {14},
keywords = {ادراکات محیطی کلاسی، اهداف پیشرفت، جهت گیری های تبحری، عملکردی رویکردی و عملکردی اجتنابی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه ادراکات محیطی مدرسه ای و اهداف پیشرفت
%A کارشکی, حسین
%A سید علینقی خرازی
%A سید محمود قاضی طباطبائی
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2009

[Download]