دهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران , 2008-05-14

Title : ( New diathiocarbazate Schiff base ... )

Authors: Mohammad Yazdanbakhsh , Reza Takjoo ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Hard-soft nitrogen sulfur chelating agents in particular schiff bases derived from S-alkyl ....

Keywords

Dithiocarbazate schiff base; trinuclear Co (II) complex
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011333,
author = {Yazdanbakhsh, Mohammad and Takjoo, Reza},
title = {New diathiocarbazate Schiff base ...},
booktitle = {دهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران},
year = {2008},
location = {زاهدان, IRAN},
keywords = {Dithiocarbazate schiff base; trinuclear Co (II) complex},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T New diathiocarbazate Schiff base ...
%A Yazdanbakhsh, Mohammad
%A Takjoo, Reza
%J دهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران
%D 2008

[Download]