بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Yazdanbakhsh


موارد یافت شده: 58

1 - Synthesis of PE/MWCNT Nanocomposites Through in-situ polymerization using Mixture of Pyridilimine [N, N] catalysts based on Ni & Fe (چکیده)
2 - Polymerization of ethylene using a mixed pyridilimine [N,N] catalysts based on Ni & Fe (چکیده)
3 - کوپلیمریزاسیون اتیلن و 1-هگزن با استفاده از کاتالیزور دو مرکزی برپایه نیکل (چکیده)
4 - بررسی پلیمریزاسیون اتیلن بوسیله کاتالیزور پیریدیل ایمین [N,N] برپایه آهن (چکیده)
5 - پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزور جدید نامتقارن دی ایمین برپایه فلز نیکل (چکیده)
6 - Lanthania Colloidal Nanoparticles: Hydrothermal Synthesis, Structural, and Rheological Properties (چکیده)
7 - Influence of preparation methods of microwave, sol–gel, and hydrothermal on structural and optical properties of lanthania nanoparticles (چکیده)
8 - Anticorrosion properties of PVP-coated Fe3O4 nanoparticles in epoxy resin (چکیده)
9 - Fabrication of two perovskite-type oxide nanoparticles as the new adsorbents in efficient removal of a pesticide from aqueous solutions: Kinetic, thermodynamic, and adsorption studies (چکیده)
10 - Fabrication of nano Delafossite LiCo0.5Fe0.5O2 as the new adsorbent in efficient removal of reactive blue 5 from aqueous solutions (چکیده)
11 - Vibrational assignment and structure of trinuclear oxo-centered of basic formate iron(III) and chromium(III) complexes: A density functional theory study (چکیده)
12 - Erratum to ‘‘Structure and vibrational assignment of bis(4-amino-3-penten-2-onato)nickel(II). A density functional theoretical study’’ [J. Mol. Struct. 997 (2011) 117–125] (چکیده)
13 - Nitrate bioremediation by Chlorella vulgaris (چکیده)
14 - بررسی نظری کمپلکس مرکز اکسو پایه سه هسته ای فرمات آهن(III) (چکیده)
15 - Synthesis, Characterization, and Optical Properties of Lanthania Nanoparticles (چکیده)
16 - تهیه و شناسایی کمپلکسهای سه هسته ای مرکز اکسوی ساده و مخلوط فلزی جدید از کرم و آهن III با لیگاند پلساز تری فلوئورو استات (چکیده)
17 - تهیه وشناسایی کمپلسکها ی سه هسته ای مرکز اکسوی کرم( III ) و بررسی اثر لیگاندهای انتهایی و پلساز بر طیفهای Visible و IR آنها (چکیده)
18 - Synthesis, characterization and application of nano-sized Co2CrO4 spinel catalyst for selective oxidation of sulfides to sulfoxides (چکیده)
19 - تهیه شمع هایی حاوی گوگرد جهت تولید گازSO2 و بررسی دو ماده آلی و معدنی بر کیفیت سوختن آن (چکیده)
20 - Structure and vibrational assignment of cobalt(III) formylacetylacetonate (چکیده)
21 - Preparation and characterization of novel oxo-centered basic p-chlorobenzoic bridging trinuclear complexes (چکیده)
22 - Preparation of nanospinels NiMnxFe2−xO4 using sol–gel method and their applications on removal of azo dye from aqueous solutions (چکیده)
23 - Characterization and evaluation catalytic efficiency of La0.5Ca0.5NiO3 nanopowders in removal of reactive blue 5 from aqueous solution (چکیده)
24 - Mixed Ligand Palladium(II) Complex with NS-Bidentate S-allyldithiocarbazate Schiff Base (چکیده)
25 - Synthesis of New Schiff Bases of S-allyl Dithiocarbazate, Spectroscopic Properties and X-ray Crystal Structures of S-allyl-β-N-(2-Pyrrolylmethylene)hyrazinecarbodithioate (چکیده)
26 - Nickel(II) Complex of Pyrrole-2-carboxaldehyde Schiff base of S-allyl dithiocarbazate (H2L): Synthesis, Spectroscopic Properties and X-ray Crystal Structures of H2L and Nickel(II) Complex (چکیده)
27 - Synthesis, Crystal Structure & Spectroscopic Characterization of the Benzaldehyde Schiff Base of S-allyldithiocarbazate and Its Copper(II) Complex and the X-ray Crystal Structure of Bis[(S-allyl--N-benzylidene)dithiocarbazato]Copper(II) (چکیده)
28 - Synthesis and characterization of novel oxo-bridged, trinuclear mixed-metal complexes of Cr(III) and Fe(III) (چکیده)
29 - Synthesis and characterization of two novel trinuclear oxo-centered, of chromium and iron complexes containing unsaturated carboxylate bridging ligand (چکیده)
30 - Synthesis, characterization and crystal structure analysis of a novel oxo-centered mixed-metal complex containing unsaturated bridging carboxylates (چکیده)
31 - Electrical and Optical Properties of Nanosized Perovskite-type La0.5Ca0.5MO3 (M=Co,Ni) prepared using a Sol-Gel Method (چکیده)
32 - Structure and vibrational assignment of bis(4-amino-3-penten-2-onato)nickel(II). A density functional theoretical study (چکیده)
33 - New Dithiocarbazate Schiff base and Its Trinuclear Co(II) Complex Synthetic, Crystal structure and Study by Using Hirshfeld Surface Method (چکیده)
34 - Mixed Ligand Palladium(II) Complex with NS-Bidentate S-Allyldithiocarbazate Schiff Base: Synthesis, Spectral Characterization, Crystal Structure and Decoding Intermolecular Interactions with Hirshfeld Surface Analysis (چکیده)
35 - The preparation, spectroscopic characterization and X-ray crystal structures of the pyrrole-2-carboxaldehyde Schiff base of S-allyldithiocarbazate (HL) and its nickel(II) complex ([Ni(L)2]) (چکیده)
36 - Molecular structure and vibrational assignments of bis(4-aminopent-3-en-2-onato)copper(II): A detailed density functional theoretical study (چکیده)
37 - Synthesis, X-ray crystal structure and spectroscopic characterization of heterotrinuclear oxo-centered complex [Fe2NiO(CH3CH2COO)6(H2O)3] (چکیده)
38 - Fabrication of nanospinel ZnCr2O4 using sol–gel method and its application on removal of azo dye from aqueous solution (چکیده)
39 - Synthesis, Structure and vibrational assignment of b is(4-aminopent-3-en-2-onato) copper(II) (چکیده)
40 - Preparation and Characterization of Novel Complexes [Cr2Co(O)(C7H4O2Cl)6(Py)3] NO3 and [Fe2Mn(O)(C7H4O2C1)6 (Py)3]N03 (چکیده)
41 - Synthesis, Crystal Structure and Hirshfeld Surface Analysis of [PdCI(PPh3)L], L: S-allyl-β-N-(benzyIidene)dithiocarbazate as NS-donor bidentate Schiff Base Ligand (چکیده)
42 - Two Novel Mixed-Valent and Metal Trinuclear Complexes Containing Monochloroacetate Bridging Ligands (چکیده)
43 - Synthesis and x-ray study of a new oxo-bridged heterotrinuclear compound (چکیده)
44 - Synthesis and crystallography of a new oxo-bridge complex Cr, Mn, with p-chloro benzoate ligand (چکیده)
45 - Synthesiz and characterization analysis of new oxo-bridged , trimer of mixed-metal complexes with acrylic acid (چکیده)
46 - Synthesis, characterization, and IR investigation of novel oxo-centerted, .... (چکیده)
47 - New diathiocarbazate Schiff base ... (چکیده)
48 - بررسی خصوصیات شیرابه زباله های شهری (مطالعه موردی- زباله های شهر مشهد) (چکیده)
49 - افزایش سرعت فرآیند تولید کمپوست از مواد زائد جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهایی (چکیده)
50 - Cyclohexylmethylammonium N,N-dicyclohexyl-N,N-dimethyl-N-(2,2,2-trifluoroacetyl)phosphonic triamide (چکیده)
51 - Synthesis, spectral characterizations and electron impact(EI)mass spectrometric study of (چکیده)
52 - Synthesis and characterization of two novel mixed-valent and metal oxo-centered trinuclear complexes [Fe2CoO(CHCl2COO)6(py)3] and [Mn2MnO(CHCl2COO)6(py)3]. (چکیده)
53 - Synthesis and Spectroscopic Characterization of the Benzaldehyde Schiff Base of S-Allyldithiocarbazate and its Copper(II) Complex and the X-ray Crystal Structure of Bis[S-allyl-β-N-benzylidene)dithiocarbazato]Copper(II (چکیده)
54 - Synthesis, crystal structure of new linear trinuclear isovalence Co(II)([Co3(H-L)2(L)2]), and visualizing intermolecular interactions with Hirshfeld surface method (چکیده)
55 - Synthesis, characterization and crystal structure of a silver(I) complex containing AMTT - (AMTT=4-amino-5-methyl-2H-1,2,4-triazole-3(4H)-thione) (چکیده)
56 - Synthesis, characterization and crystal structure of novel mixed bridged trinuclear oxo-centered iron(III), chromium(III) complexes containing terminal unsaturated carboxylato and acrylic acid dimer anion ligands (چکیده)
57 - Crystal structure of N-trifluoroacetyl-N ,N -bis(N-cyclohexyl-methyl) phosphoric triamide (چکیده)
58 - N-Benzylpropan-2-aminium (benzyliso-propylamido)(2,2,2-trifluoroacetamido)-phosphate (چکیده)