دانشکده فنی دانشگاه تبریز, دوره (35), شماره (3), سال (2008-4) , صفحات (81-86)

عنوان : ( مقاومت فشاری و شکل پذیری ستون های بتن مسلح ساخته شده از سنگدانه‌های سبک طبیعی تحت بار خارج از محوری )

نویسندگان: محمدرضا اصفهانی , مصطفی کدخدایی بلقور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مقاومت و شکل پذیری ستون های بتن مسلح ساخته شده از سنگدانه های سبک طبیعی بررسی می شود. بدین منظور تعداد 12 عدد ستون با مقطع مربع شکل ساخته و آزمایش شد. در این نمونه ها پارامترهای متغیر شامل مقاومت بتن سبک، فاصله تنگ ها و نیز شکل آنها در مقطع بوده است. خارج از محوری بار وارده برابر 60 میلی متر بوده است. مشاهدات آزمایش و تجزیه تحلیل نتایج، تأثیر مثبت عمل دورگیری آرماتورهای عرضی در افزایش مقاومت نهایی و شکل پذیری ستون ها را نشان می دهد. نتایج این آزمایشات با روابط آیین نامه ACI برای بتن معمولی مقایسه شده است. این مقایسه نشان می دهد که ستون های بتنی ساخته شده از سنگ دانه های سبک طبیعی در صورت طرح اختلاط و عمل آوری مناسب بتن و بهره گیری مناسب از آرماتورهای عرضی می‌تواند در سازه‌ها بخوبی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, بتن سبک, تنگ, ستون, شکل پذیری, مقاومت, لنگر خمشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011412,
author = {اصفهانی, محمدرضا and کدخدایی بلقور, مصطفی},
title = {مقاومت فشاری و شکل پذیری ستون های بتن مسلح ساخته شده از سنگدانه‌های سبک طبیعی تحت بار خارج از محوری},
journal = {دانشکده فنی دانشگاه تبریز},
year = {2008},
volume = {35},
number = {3},
month = {April},
issn = {1029-8568},
pages = {81--86},
numpages = {5},
keywords = {بتن سبک، تنگ، ستون، شکل پذیری، مقاومت، لنگر خمشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقاومت فشاری و شکل پذیری ستون های بتن مسلح ساخته شده از سنگدانه‌های سبک طبیعی تحت بار خارج از محوری
%A اصفهانی, محمدرضا
%A کدخدایی بلقور, مصطفی
%J دانشکده فنی دانشگاه تبریز
%@ 1029-8568
%D 2008

[Download]