آبخیزداری ایران, دوره (2), شماره (4), سال (2008-12) , صفحات (66-73)

عنوان : ( تحلیل باران های کوتاه مدت در خراسان )

نویسندگان: بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بارندگی یکی از عوامل هواشناسی است که در پروژه‌های عمرانی آبی می‌تواند نقش مهمی را ایفا نماید. در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی تعداد 3، 27 و 3 ایستگاه باران‌سنج ثبات به ترتیب با طول دوره آماری بیشتر از 8 سال (مختوم به سال آبی 82-81) مد نظر قرار گرفت. کلیه رگبارهای ثبت شده در این ایستگاه‌ها استخراج گردید. کمترین و بیشترین تعداد رگبارها 182 و 525 به ترتیب مربوط به سنگان خواف و مشهد بود. با این وجود وقایع متعددی از رگبارها ثبت نشده بود. ولی امکان استفاده از هیچ روش مطمئنی برای ترمیم چنین رگبارهایی وجود نداشت. از بین توابع توزیع احتمال متداول، توزیع گامبل برازش بهتری با شدت‌های باران در کلیه ایستگاه‌ها داشت. با انتخاب باران ساعتی 10 ساله ( ) به عنوان یک نقطه کلیدی از منحنی شدت-مدت-فراوانی (IDF)، در پهنه وسیع جغرافیائی سه استان تحت مطالعه، نسبت‌های ثابتی بین رگبارها بدست آمد. با این وجود هیچ رابطه معنی‌داری برای برآورد با استفاده از عوامل سهل الوصول بدست نیامد. لذا نقشه هم‌مقدار این پارامتر ترسیم شد که از روی آن بتوان آن را برآورد کرد. نشان داده شد که میزان اریبی در برآورد باران در هر تداوم و تناوب مورد نظر برای کلیه ایستگاه‌های موجود ناچیز است.

کلمات کلیدی

, رگبار, IDF, نقاط فاقد آمار,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011447,
author = {قهرمان, بیژن},
title = {تحلیل باران های کوتاه مدت در خراسان},
journal = {آبخیزداری ایران},
year = {2008},
volume = {2},
number = {4},
month = {December},
issn = {2008-9554},
pages = {66--73},
numpages = {7},
keywords = {رگبار، IDF، نقاط فاقد آمار، خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل باران های کوتاه مدت در خراسان
%A قهرمان, بیژن
%J آبخیزداری ایران
%@ 2008-9554
%D 2008

[Download]