اندیشه آماری, دوره (12), شماره (2), سال (2008-3) , صفحات (1-7)

عنوان : ( نامساوی هافدینگ برای متغیرهای تصادفی وابسته منفی و برخی کاربردهای آن )

نویسندگان: محمد امینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله نامساوی هافدینگ برای متغیرهای تصادفی وابسته منفی تعمیم داده شده و سپس همگرایی کامل یک نامساوی گشتاوری و یک بازه اطمینان با استفاده از آن بررسی و اثبات شده است.

کلمات کلیدی

, نامسوی هافدینگ, همگرای کامل, نامساوی گشتاوری, متغیرهای تصادفی وابسته منفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011534,
author = {امینی, محمد},
title = {نامساوی هافدینگ برای متغیرهای تصادفی وابسته منفی و برخی کاربردهای آن},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2008},
volume = {12},
number = {2},
month = {March},
issn = {1026-8944},
pages = {1--7},
numpages = {6},
keywords = {نامسوی هافدینگ-همگرای کامل-نامساوی گشتاوری-متغیرهای تصادفی وابسته منفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نامساوی هافدینگ برای متغیرهای تصادفی وابسته منفی و برخی کاربردهای آن
%A امینی, محمد
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2008

[Download]