هفتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2009-08-13

Title : ( Prediction intervals for future order statitics from general class of distribution )

Authors: Seyed Mohammad Taghi Kamel Mirmostafaee , Jafar Ahmadi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

In this paper, a general class of dsistribution is considered ...

Keywords

, Gamma distribution, Negative Binomial, Pivotal, Record values
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011706,
author = {Kamel Mirmostafaee, Seyed Mohammad Taghi and Ahmadi, Jafar},
title = {Prediction intervals for future order statitics from general class of distribution},
booktitle = {هفتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی},
year = {2009},
location = {اصفهان, IRAN},
keywords = {Gamma distribution; Negative Binomial; Pivotal; Record values},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Prediction intervals for future order statitics from general class of distribution
%A Kamel Mirmostafaee, Seyed Mohammad Taghi
%A Ahmadi, Jafar
%J هفتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی
%D 2009

[Download]