بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Jafar Ahmadi


موارد یافت شده: 265

1 - A condition-based maintenance policy based on the reduction of age model (چکیده)
2 - مسئله بهینه‌سازی در سیستم‌های موازی با تعداد مؤلفه‌های ثابت و تصادفی (چکیده)
3 - مدل های وابسته با ساختار موازی-سری و سری-موازی با تعداد زیر سیستم های تصادفی (چکیده)
4 - Characterization results for log-symmetric continuous distributions (چکیده)
5 - مطالعه‌ای در باره توزیع‌های لگ-متقارن و توصیف آنها (چکیده)
6 - مدلهای قابلیت اطمینان بر اساس زیان های ناشی از خرابی (چکیده)
7 - General proportional mean residual and past lifetime frailty models (چکیده)
8 - اهمیت قابلیت اعتماد سیستم های منسجم بر مینای علامت بقاء (چکیده)
9 - سیاست نگهداری و تعمیرات در سیستم های منسجم بر مبنای اهمیت مولفه (چکیده)
10 - Optimal N-policy for the maintenance of k-out-of-n systems with dynamic minor repairs considering second-hand component income (چکیده)
11 - A flexible ranked set sampling schemes: Statistical analysis on scale parameter (چکیده)
12 - Prediction of times to failure of censored units under generalized progressive hybrid censoring scheme (چکیده)
13 - Estimating the parameters of a dependent model and applying it to environmental data set (چکیده)
14 - A maintenance policy for a k-out-of-n system under enhancing the system’s operating time and safety constraints, and selling the second-hand components (چکیده)
15 - Optimization Problem in Series Systems with Random Number of Components from the Family of Power Series Distributions (چکیده)
16 - Optimal Warranty Plan with Limited Number of Repairs Based on a Rate Cost Function (چکیده)
17 - زمان بهینه جایگذاری بر مبنای تابع دسترس پذیری در سیستم های منسجم (چکیده)
18 - On numbers of observations in random regions determined by records for tail-less populations (چکیده)
19 - Inaccuracy Measure Based on Survival Copula (چکیده)
20 - Estimation and prediction based on record statistics in the presence of an outlier (چکیده)
21 - Bayesian D-optimal designs based on the expected Shannon information for repairable systems (چکیده)
22 - Characterization of probability distribution based on entropy-type measures (چکیده)
23 - Stochastic Comparisons of General Proportional Mean Past Lifetime Frailty Model (چکیده)
24 - ویژگی هایی از شاخص زنگا و ریسک در توزیع های بریده شده طول عمر (چکیده)
25 - Characterization of continuous symmetric distributions using information measures of records (چکیده)
26 - On numbers of observations in random regions determined by records (چکیده)
27 - Optimal Warranty Length for a Repairable System with Frailty Random Variable (چکیده)
28 - مطالعه ای بر بهینه سازی در سیستم سری با تعداد مؤلفه های تصادفی (چکیده)
29 - Optimal extended warranty length with limited number of repairs in the warranty period (چکیده)
30 - Characterization results for symmetric continuous distributions based on the properties of k-records and spacings (چکیده)
31 - Characterizations of symmetric distributions using equi-distributions and moment properties of functions of order statistics (چکیده)
32 - Optimal age replacement policy for parallel and series systems with dependent components (چکیده)
33 - Characterization of Symmetric Distributions Based on Concomitants of Ordered Variables from FGMs Family of Bivariate Distributions (چکیده)
34 - General Proportional Reversed Hazard Rate Frailty Model and Its Applications in the Analysis of Lung Cancer Data (چکیده)
35 - نتایجی در باره نادرستی در نظریه اطلاع بر اساس تابع مفصل (چکیده)
36 - A generalized bivariate lifetime distribution based on parallel-series structures (چکیده)
37 - On the number of observations in random regions determined by records (چکیده)
38 - Characterization of symmetric distributions based on concomitants (چکیده)
39 - On the properties of a reliability dependent model (چکیده)
40 - Optimal inspection and repair strategy for a repairable system (چکیده)
41 - Evaluating the lifetime performance index of products based on generalized order statistics from two-parameter exponential model (چکیده)
42 - A Fuzzy optimal planned replacement time based on availability and cost functions (چکیده)
43 - An economic design of rectifying single sampling plans via maxima nomination sampling in the presence of inspection errors (چکیده)
44 - Characterization of symmetric distributions based on some information measures properties of order statistics (چکیده)
45 - A repair and replacement policy for repairable systems based on probability and mean of profits (چکیده)
46 - Switching time of the standby component to the k-out-of-n:G system in the stress–strength setup (چکیده)
47 - Quantile-based generalized dynamic cumulative past entropy (چکیده)
48 - New functional forms of Lorenz curves by maximizing Tsallis entropy of income share function under the constraint on generalized Gini index (چکیده)
49 - An optimal planned replacement time based on availability and cost functions for a system subject to three types of failures (چکیده)
50 - A tour of entropy maximization based on inequality measures (چکیده)
51 - Some Results on the Stress–Strength Reliability under the Distortion Functions (چکیده)
52 - Conditional properties of a random sample given an order statistic (چکیده)
53 - Some results on proportional mean past lifetime frailty model (چکیده)
54 - Properties of the components of a system given the ith failure (چکیده)
55 - Some characterization results of symmetric distributions based on the properties of order statistics and records (چکیده)
56 - Prediction of Times to Failure of Censored Units in Progressive Hybrid Censored Samples for the Proportional Hazards Family (چکیده)
57 - Stochastic orderings among general proportional mean past lifetime frailty models (چکیده)
58 - Block censoring scheme with two-parameter exponential distribution (چکیده)
59 - مدل های احتمال و توابع درستنمایی برای فرآیند تعمیرات در سانسور پنجره ای (چکیده)
60 - An Economic Design of Rectifying Double Acceptance Sampling Plans via Maxima Nomination Sampling (چکیده)
61 - Sign control chart based on ranked set sampling (چکیده)
62 - Lifetime performance index based on ranked set sampling (چکیده)
63 - Mixture representation for the residual lifetime of a repairable system (چکیده)
64 - Reconstruction of past failure times for left type-II censored data from Weibull model (چکیده)
65 - Some properties of cumulativeTsallis entropy (چکیده)
66 - تواﺑﻊ ﻣﺤﺪب، ﻣﻘﻌﺮ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﺪلﻫﺎی اقتصادی (چکیده)
67 - مطالعه ای ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﭘﯿﺸگیرانه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﯾک ﺑﺎر ﻣﺼﺮف و ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫا (چکیده)
68 - مدل های شکنندگی و خواص توزیعی آنها (چکیده)
69 - Optimum maintenance policy for a system with three types of failures (چکیده)
70 - The stress-strength reliability under the environmental factors (چکیده)
71 - Point estimation of the stress-strength reliability parameter for parallel system with independent and non-identical components (چکیده)
72 - ASYMPTOTIC PROPERTIES OF NUMBER OF OBSERVATIONS IN RANDOM REGIONS OF RECORDS (چکیده)
73 - Rayleigh distribution revisited via ranked set sampling (چکیده)
74 - Signature-based approach for stress-strength systems (چکیده)
75 - Maximum Tsallis entropy with generalized Gini and Gini mean difference indices constraints (چکیده)
76 - Estimation and Prediction in a Two-Parameter Exponential Distribution Based on k-Record Values under LINEX Loss Function (چکیده)
77 - Some design of strength system in stress-strength model (چکیده)
78 - برازش مدل جدید به داده های درآمد خانوارها در ایران (چکیده)
79 - Robust Bayesian Pitman closeness (چکیده)
80 - Nonparametric Confidence Intervals Based on Record Values (چکیده)
81 - Confidence and prediction intervals based on interpolated records (چکیده)
82 - Nonparametric confidence intervals for quantiles based on a modified ranked set sampling (چکیده)
83 - Optimal random sample size based on Bayesian prediction of exponential lifetime and application to real data (چکیده)
84 - Confidence intervals for lower quantiles based on two-sample scheme (چکیده)
85 - Entropy maximization under the constraints on the generalized Gini index and its application in modeling income distributions (چکیده)
86 - مقایسه‌ی تصادفی ‎G سیستم‌های ‎k‎ از ‎n‎ با مولفه‌ی آماده بکار سرد (چکیده)
87 - بهینه‌ سازی آستانه زمان-تعمیر و دوره تعمیر پیشگیرانه (چکیده)
88 - A Switch Model in Redundant Systems (چکیده)
89 - Determining the Warranty Period Using Pitman Measure of Closeness (چکیده)
90 - Comparison of preliminary test estimators based on generalized order statistics from proportional hazard family using Pitman measure of closeness (چکیده)
91 - کاربرد ترتیب های تصادفی وابسته در قابلیت اعتماد (چکیده)
92 - Quantile-based dynamic cumulative entropy (چکیده)
93 - مقایسه زمان جایگذاری بهینه در سیستم‌های قابل تعمیر براساس توابع نرخ خرابی و احتمال تعمیر مینیمال (چکیده)
94 - Pitman closeness of predictors of future order statistics for two-parameter exponential distribution (چکیده)
95 - Pitman-closeness of preliminary test and some classical estimators based on records from two-parameter exponential distribution‎ (چکیده)
96 - Bayesian prediction of order statistics with fixed and random sample sizes based on k-record values from Pareto distribution‎ (چکیده)
97 - On dynamic mutual information for bivariate lifetimes (چکیده)
98 - Characterizations based on the numbers of near-order statistics (چکیده)
99 - مقایسه طرح های بهینه در سیستم های قابل تعمیر (چکیده)
100 - Inference on stress-strength parameter based on records (چکیده)
101 - Estimation of Pr(X < Y ) using record ranked set sampling scheme from the exponential distribution (چکیده)
102 - Reconstruction of discrete order statistics (چکیده)
103 - On the residual lifetimes of repairable systems (چکیده)
104 - On estimation of stress-strength parameter using record values from proportional hazard rate models (چکیده)
105 - Point estimation of lower quantiles based on two-sampling scheme (چکیده)
106 - Characterizations based on moments of the number of observations near-order statistics (چکیده)
107 - Stochastic Comparison of Repairable Systems (چکیده)
108 - Comparison of two sampling schemes for generating record-breaking data from the proportional hazard rate models (چکیده)
109 - Pitman closeness of $$k$$ k -records from two sequences to progressive Type-II censored order statistics (چکیده)
110 - Estimation of stress-strength reliability using record ranked set sampling scheme from the‎ ‎exponential distribution (چکیده)
111 - Record ranked set sampling scheme (چکیده)
112 - Prediction intervals for generalized order statistics with random sample size (چکیده)
113 - Comparison among non-parametric prediction intervals of order‎ ‎statistics‎ (چکیده)
114 - On uncertainty and information properties of ranked set samples (چکیده)
115 - Stress-strength reliability for P(X_(r:n_1) < Y_(k:n_2)) in the exponential case (چکیده)
116 - Characterizations using entropies of records in a ‎geometric ‎random record model (چکیده)
117 - برآورد بیزی پارامتر توزیع پارتو تحت توابع زیان توان دوم خطا و لاینکس بر اساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار (چکیده)
118 - Asymptotic Efficiencies of the MLE Based on Bivariate Record Values from Bivariate Normal Distribution (چکیده)
119 - سانسور فزاینده نوع I تطبیقی و کاربرد آن در مسائل طول عمر (چکیده)
120 - مباحثی در نمونه گیری مجموعه رتبه دار و استفاده از آن برای برآورد بیزی توزیع پارتو (چکیده)
121 - ON STUDYING THE ASYMPTOTIC BEHAVIOR OF PITMAN MEASURE OF CLOSENESS (چکیده)
122 - FRACTIONAL ORDER STATISTICS AND RECORDS: THEIR APPLICATION (چکیده)
123 - AN APPLICATION OF NEAR RECORD OBSERVATIONS (چکیده)
124 - Closeness of k-records to progressive Type-‎II‎ censored order statistics‎ for location-‎scale ‎families (چکیده)
125 - On study of stopping time based on record process (چکیده)
126 - Stress-strength reliability for series and parallel systems in the exponential case (چکیده)
127 - Record-breaking Data from a Ranked Set Scheme and its Applications (چکیده)
128 - Probability Comparisons of k-records in Two Samples (چکیده)
129 - Characterization based on the number of near-maxima and minima (چکیده)
130 - Statistical inferences for stress-strength in the proportional hazard models based on progressive Type-II censored samples (چکیده)
131 - Non-parametric prediction intervals for the lifetime of coherent systems‎ (چکیده)
132 - Nonparametric prediction intervals for progressive Type-II censored order statistics based on $$k$$ k -records (چکیده)
133 - Baysian Inference of Generalized Exponential Distribution Based on Lower Record Values (چکیده)
134 - Statistical inference for the lifetime performance index based on generalized order statistics from exponential distribution (چکیده)
135 - Prediction of order statistics and record values based on ordered ranked set sampling (چکیده)
136 - Comparisons among some predictors of exponential distributions using Pitman closeness (چکیده)
137 - ‎Prediction ‎Intervals‎ for k-records in ‎T‎erms ‎of Current Records (چکیده)
138 - Some results for repairable systems with minimal repairs (چکیده)
139 - بازه اطمینان ناپارامتری با ضریب اطمینان دقیق برای چندک های جامعه براساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار (چکیده)
140 - بکارگیری فنون کنترل کیفیت آماری برای رد یا پذیرش محموله های کاغذ (چکیده)
141 - Log-Gamma generated families of distributions (چکیده)
142 - پیش بینی بیزی مشاهده آینده بر اساس نمونه سانسور شده دوطرفه در مدل نمایی (چکیده)
143 - Best linear unbiased and invariant reconstructors for the past records (چکیده)
144 - Estimating the lifetime performance index with Weibull distribution based on progressive first-failure censoring scheme (چکیده)
145 - دقیقترین فاصله اطمینان ناپارامتری برای چند ک های جامعه بر اساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار (چکیده)
146 - A comparison of two sampling schemes for generating record-breaking data from exponential distribution (چکیده)
147 - مقایسه برآوردگرهای خطی هم پایا و نااریب پارامتر مکان توزیع لجستیک با استفاده از معیار پیتمن (چکیده)
148 - مقایسه دو روش رتبه گذاری، کامل و ناکامل، در نمونه گیری مجموعه های رتبه دار بر اساس اطلاع فیشر (چکیده)
149 - Comparison among some estimators of Pareto distribution based on records in the Pitman measure of closeness (چکیده)
150 - Reconstruction of the past observations: A review study (چکیده)
151 - Characterization results based on entropies of concomitamnts of order statistics and record values (چکیده)
152 - Some preservation theorems for systems with minimal repairs (چکیده)
153 - انواع مدلهای سانسور فزاینده نوع II: مطالعه مقایسه ای (چکیده)
154 - Distribution -free prediction of progressively type-II censored order statistics based on k-records from two independent sequences (چکیده)
155 - Inference for stress-strength in the proportional hazard models based on type-II censored samples (چکیده)
156 - Inferences on the lifetime performance index of products with Pareto distribution under progressive first-failure censored data (چکیده)
157 - Pitman closeness of current -records to population quantiles (چکیده)
158 - Nonparametric prediction of future order statistics (چکیده)
159 - Reconstruction of the past lower record values in a proportional reversed hazard rate model (چکیده)
160 - On the nearness of record values to order statistics from Pitman s measure of closeness (چکیده)
161 - Statistical Inference Based on the Top Scores (چکیده)
162 - Bayes Estimation Based on Joint Progressive Type II Censored Data Under LINEX Loss Function (چکیده)
163 - Estimation with left-truncated and right censored data: A comparison study (چکیده)
164 - On performance of reconstructed middle order statistics in exponential distribution (چکیده)
165 - Characterizations of Symmetric Distributions Based on Renyi Entropy (چکیده)
166 - Comparison of order statistics in two-sample problem in the sense of Pitman closeness (چکیده)
167 - Pitman closeness of record values from two sequences to population quantiles (چکیده)
168 - Simultaneous Closeness of k-Records (چکیده)
169 - Families of Distributions Arising from Distributions of Record Statistics (چکیده)
170 - مدل های احتمال برای فرایند تعمیرات در سانسور پنجره ای (چکیده)
171 - Prediction of order statistics based on ORSS and RRSS (چکیده)
172 - How many observations are needed for occurrance of specific number of records (چکیده)
173 - On Characterizations of Symmetric Distributions (چکیده)
174 - Bayesian reconstruction of the missing failure times in exponential distribution (چکیده)
175 - Closeness of Order Statistics to Record Statistics (چکیده)
176 - Outer and inner prediction intervals for order statistics intervals based on current records (چکیده)
177 - Record Data and Pitman Closeness (چکیده)
178 - Nonparametric Prediction Intervals for Future Order Statistics in a Proportional Hazard Model (چکیده)
179 - برآورد پارامترهای توزیع نرمال بر اساس مشاهدات رکوردی (چکیده)
180 - رکوردها در توزیع بتا (چکیده)
181 - بازه های اطمینان آزاد توزیع برای چندک های چامعه بر اساس آماره های کرانگین در یک طرح چند نمونه ای (چکیده)
182 - گشتاورهای متغیر همراه رکورد کلاسیک و کران های ناپارامتری میانگین تحت مدل فارلی گامبل مورگنشترن (چکیده)
183 - نگاهی به الگوهای آماری تعمیم یافته (چکیده)
184 - Prediction of future order statistics coming from Pareto distribution (چکیده)
185 - Fisher Information in Record Values and Their Concomitants: A Comparison of Two Sampling Schemes (چکیده)
186 - Reconstruction of Order Statistics in Exponential Distribution (چکیده)
187 - Comparing two sampling schemes based on entropy of record statistics (چکیده)
188 - Distribution-free prediction intervals for order statistics based on record coverage (چکیده)
189 - Bayesian prediction of order statistics based on k-record values from exponential distribution (چکیده)
190 - Bayesian prediction ofk-record values based on progressively censored data from exponential distribution (چکیده)
191 - Fisher information in bivariate record values from a sample of fixed size (چکیده)
192 - On Pitman’s measure of closeness of k-records (چکیده)
193 - Point prediction of future order statistics from an exponential distribution (چکیده)
194 - Reconstruction of the past failure times for the proportional reversed hazard rate model (چکیده)
195 - Prediction of repair times in a minimal repair process based on lifetimes of k -out-of- n systems. (چکیده)
196 - Prediction intervals for order statistics intervals (چکیده)
197 - Bayes Estimation Based on Random Censored Data for Some Life Time Models Under Symmetric and Asymmetric Loss Functions (چکیده)
198 - Nonparametric prediction intervals for future record intervals based on order statistics (چکیده)
199 - Pitman closeness of current records for location-scale families (چکیده)
200 - Nonparametric confidence intervals for quantiles and quantile intervals from inversely sampled record breaking data in a multi-sample plan (چکیده)
201 - متغیر همراه آماره های مرتب فرین و آماره های مرتب آنها در مدل FGM (چکیده)
202 - طرح بهینه سانسور فزاینده در توزیع بر نوع 12 بر اساس اطلاع فیشر (چکیده)
203 - Point Prediction of Order Statistics from Uniform Distribution (چکیده)
204 - The asymptotic efficiencies of the MLE based on bivariate record values from bivariate normal distribution (چکیده)
205 - پیش بینی ناپارامتری داده های ترتیبی در مسائل دو نمونه ای (چکیده)
206 - Prediction of order statistics and record values from two independent sequences (چکیده)
207 - Some Results Based on Entropy Properties of Progressive Type-II Censored Data (چکیده)
208 - Entropy Properties of Certain Record Statistics and Some Characterization Results (چکیده)
209 - How much Fisher information is contained in record values and their concomitants in the presence of inter-record times (چکیده)
210 - Distribution-free confidence intervals for quantiles and tolerance intervals in terms ofk-records (چکیده)
211 - Current -records and their use in distribution-free confidence intervals (چکیده)
212 - Some Characterization Using Shannon Information Properties Of Certain Records (چکیده)
213 - معیار نزدیکی میانه نمونه برای جوامع غیر همتوزیع از دیدگاه پیتمن (چکیده)
214 - Prediction intervals for future order statitics from general class of distribution (چکیده)
215 - Some characterization and ordering results based on entropies of current records (چکیده)
216 - Pitman closeness of record values to population quantiles (چکیده)
217 - Prediction of k-records from a general class of distributions under balanced type loss functions (چکیده)
218 - Reconstruction of Past Records (چکیده)
219 - Confidence intervals based on lower and upper record process in multi-sequences random variables (چکیده)
220 - Characterizations based on Rényi entropy of order statistics and record values (چکیده)
221 - Distribution free confidence intervals based on current k-records (چکیده)
222 - Confidence intervals based on lower and upper record process in multi-sequences random variables (چکیده)
223 - Nonparametric confidence intervals and tolerance limits based on minima and maxima (چکیده)
224 - Statistical inference based on k-records (چکیده)
225 - رکورد چیست و رکورد شکن کیست (چکیده)
226 - Estimation and Prediction in a Two Parameter Exponential Distribution Based on k-Record Values Under LINEX Loss Function (چکیده)
227 - Statistical Evidence in Experiments and in Records Values (چکیده)
228 - Prediction intervals for future records and order statistics coming from two parameter exponential distribution (چکیده)
229 - Nonparametric Confidence Intervals and Tolerance Limits Based on Minima and Maxima (چکیده)
230 - COMPLETENESS, SOME APPLICATION IN CHARACTERIZATION PROBLEMS (چکیده)
231 - کران و تقریب با استفاده از موجک (چکیده)
232 - تعمیم الگو های آماری بر اساس داده های ترتیبی (چکیده)
233 - آماره های رکوردی کسری و کاربرد آنها در فواصل اطمینان براتی چندک ها (چکیده)
234 - Fisher information in record values and their concomitants under the Gumbel s bivariate exponential distribution (چکیده)
235 - Comparing Fisher information in record values and their concomitants with random observations (چکیده)
236 - Nonparametric confidence intervals for quantile intervals and quantile differences based on record statistics (چکیده)
237 - Series approximations for the means of k-records (چکیده)
238 - Distribution-free confidence intervals based on current k-records (چکیده)
239 - Bayes estimation based on -record data from a general class of distributions under balanced type loss functions (چکیده)
240 - مقایسه دو روش استخراج رکوردها از دیدگاه اطلاع فیشر (چکیده)
241 - رکوردها و حجم نمونه (چکیده)
242 - Confidence intervals based on lower and upper record process in multi-sequences random variables (چکیده)
243 - Outer and inner confidence intervals based on extreme order statistics in a proportional hazard model (چکیده)
244 - Shannon Information Properties of the Endpoints of Record Coverage (چکیده)
245 - Statistical inference based on record data from Pareto model (چکیده)
246 - Fisher information in record values and their concomitants about dependence and correlation paramete (چکیده)
247 - Bayesian estimation and prediction for some life distributions based on record values (چکیده)
248 - اطلاع در توزيع بر نوع 12 (burrxii) (چکیده)
249 - شرايط انتقال خواص قابليت اطميناني (چکیده)
250 - ركوردها و حجم نمونه (چکیده)
251 - record statistics and weibull distribution (چکیده)
252 - some reliability properties of order statistics and record values (چکیده)
253 - Characterization of the beta type I distribution by properties of record values (چکیده)
254 - Comparison of record data and random observations based on statistical evidence (چکیده)
255 - Entropy properties of record statistics (چکیده)
256 - Some Characterizations Based on Entropy of Order Statistics and Record Values (چکیده)
257 - Statistical Analysis for Geometric Distribution Based on Records (چکیده)
258 - Preservation of some reliability properties by certain record statistics (چکیده)
259 - Distribution-free confidence intervals for quantile intervals based on current records (چکیده)
260 - Characterization of hazard function factorization by Fisher information in minima and upper record values (چکیده)
261 - Confidence intervals for quantiles in terms of record range (چکیده)
262 - Nonparametric confidence and tolerance intervals from record values data (چکیده)
263 - Comparing the fisher information in record values and iid observations (چکیده)
264 - SOME UNIVARIATE STOCHASTIC ORDERS ON RECORD VALUES (چکیده)
265 - On the Fisher information in record values (چکیده)