دانش و توسعه, دوره (1), شماره (17), سال (2006-1) , صفحات (63-85)

عنوان : ( سرمایه انسانی و کارآفرینی در رویکرد فنی و حرفه ای (مورد مطالعاتی خراسان) )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , سعید مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله موفقیت مراکز آموزش فنی وحرفه ای در زمینه تشکیل سرمایه انسانی و نیز پرورش روحیه کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظوراز روش تحقیق پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه و مشاهده حضوری سود جسته شده است. جامعه آماری این تحقیق 13458 نفر از آموزش دیدگان فنی و حرفه ای مراکز سیزده گانه فنی و حرفه ای خراسان در سالهای 80-1378 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- طبقاتی، 1432 نفر از آنان انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از تحقیق بر این امردلالت می نمایند که آموزشهای فنی و حرفه ای توفیق قابل توجهی در پرورش نیروی کار ماهر( سرمایه انسانی) و تربیت نیروی انسانی خود اشتغال (کارآفرین) داشته و می توانند به عنوان یک راه میان بر در جهت توسعه سرمایه انسانی نقش ایفانمایند. با این وجود، توفیقات بیشر آنان، نیازمند توجه جدی تری به ابعاد انگیزشی، تجهیزاتی، آموزشی و ساختاری می باشد.

کلمات کلیدی

, سرمایه انسانی, کار آفرینی, فنی و حرفه ای, بازار کار, اشتغال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011922,
author = {سلیمی فر, مصطفی and مرتضوی, سعید},
title = {سرمایه انسانی و کارآفرینی در رویکرد فنی و حرفه ای (مورد مطالعاتی خراسان)},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2006},
volume = {1},
number = {17},
month = {January},
issn = {2008-1456},
pages = {63--85},
numpages = {22},
keywords = {سرمایه انسانی، کار آفرینی، فنی و حرفه ای، بازار کار، اشتغال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سرمایه انسانی و کارآفرینی در رویکرد فنی و حرفه ای (مورد مطالعاتی خراسان)
%A سلیمی فر, مصطفی
%A مرتضوی, سعید
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2006

[Download]