علوم زراعی ایران, دوره (1), شماره (1), سال (1998-4) , صفحات (20-35)

عنوان : ( بررسی‌ شاخص‌ های‌ مورفولوژیک‌ و فیزیولوژیک‌ مؤثـــر بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌ های‌ مختلف‌ عدس‌ (Lens culinaris Medik ) )

نویسندگان: علیرضا نخ‌ فروش‌ , علیرضا کوچکی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی‌ شاخص‌ های‌ مورفولوژیک‌ و فیزیولوژیک‌ مؤثـــر بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌ های‌ مختلف‌ عدس‌ Medik.) Lens culinaris )

کلمات کلیدی

بررسی‌ شاخص‌ های‌ مورفولوژیک‌ و فیزیولوژیک‌ مؤثـــر بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌ های‌ مختلف‌ عدس‌ (Lens culinaris Medik )
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011930,
author = {علیرضا نخ‌ فروش‌ and کوچکی, علیرضا and باقری, عبدالرضا},
title = {بررسی‌ شاخص‌ های‌ مورفولوژیک‌ و فیزیولوژیک‌ مؤثـــر بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌ های‌ مختلف‌ عدس‌ (Lens culinaris Medik )},
journal = {علوم زراعی ایران},
year = {1998},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {1562-5540},
pages = {20--35},
numpages = {15},
keywords = {بررسی‌ شاخص‌ های‌ مورفولوژیک‌ و فیزیولوژیک‌ مؤثـــر بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌ های‌ مختلف‌ عدس‌ (Lens culinaris Medik )},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی‌ شاخص‌ های‌ مورفولوژیک‌ و فیزیولوژیک‌ مؤثـــر بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌ های‌ مختلف‌ عدس‌ (Lens culinaris Medik )
%A علیرضا نخ‌ فروش‌
%A کوچکی, علیرضا
%A باقری, عبدالرضا
%J علوم زراعی ایران
%@ 1562-5540
%D 1998

[Download]