مدیریت فردا, دوره (8), شماره (21), سال (2009-9) , صفحات (66-73)

عنوان : ( بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رضایت بیماران از کیفیت خدمات بیمارستانی )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , سعیده فنودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر شیوه ی بررسی یک تحقیق پیمایشی است. جامعه ی این تحقیق مراجعان به بیمارستان در طی یک ماه می باشد که برابر با 252 نفر است . به کمک فرمول آماری و خطای نمونه گیری مناسب ، حجم نمونه برابر با 106 نفر می باشد. فرضیات این تحقیق به کمک آزمون آماری علامت ، یومن ویتنی و رگرسیون در نرم افزارهای MINITAB , SPSS بررسی می شود.

کلمات کلیدی

, کیفیت خدمات بیمارستانی , رضایت بیماران , درمان جراحی , شیمی درمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011989,
author = {کاظمی, مصطفی and سعیده فنودی},
title = {بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رضایت بیماران از کیفیت خدمات بیمارستانی},
journal = {مدیریت فردا},
year = {2009},
volume = {8},
number = {21},
month = {September},
issn = {2228-6048},
pages = {66--73},
numpages = {7},
keywords = {کیفیت خدمات بیمارستانی ، رضایت بیماران ،درمان جراحی ، شیمی درمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رضایت بیماران از کیفیت خدمات بیمارستانی
%A کاظمی, مصطفی
%A سعیده فنودی
%J مدیریت فردا
%@ 2228-6048
%D 2009

[Download]