دانش کشاورزی, دوره (11), شماره (1), سال (2001-4) , صفحات (61-70)

عنوان : ( واکنش‌ عملکرد و خصوصیات‌ مورفولوژیک‌ ارقام‌ نخود به‌ آرایش های‌ کاشت‌ و تراکم‌ بوته‌ در شرایط‌ فاریاب )

نویسندگان: علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واکنش‌ عملکرد و خصوصیات‌ مورفولوژیک‌ ارقام‌ نخود به‌ آرایش های‌ کاشت‌ و تراکم‌ بوته‌ در شرایط‌ فاریاب

کلمات کلیدی

, آرا یش کاشت, ترا کم, عملکرد, فاریاب, نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011994,
author = {گنجعلی, علی and باقری, عبدالرضا and ملک زاده شفارودی, سعید},
title = {واکنش‌ عملکرد و خصوصیات‌ مورفولوژیک‌ ارقام‌ نخود به‌ آرایش های‌ کاشت‌ و تراکم‌ بوته‌ در شرایط‌ فاریاب},
journal = {دانش کشاورزی},
year = {2001},
volume = {11},
number = {1},
month = {April},
issn = {1680-242X},
pages = {61--70},
numpages = {9},
keywords = {آرا یش کاشت، ترا کم، عملکرد، فاریاب، نخود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکنش‌ عملکرد و خصوصیات‌ مورفولوژیک‌ ارقام‌ نخود به‌ آرایش های‌ کاشت‌ و تراکم‌ بوته‌ در شرایط‌ فاریاب
%A گنجعلی, علی
%A باقری, عبدالرضا
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%J دانش کشاورزی
%@ 1680-242X
%D 2001

[Download]