علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (5), سال (2006-11) , صفحات (371-382)

عنوان : ( بررسی تاثیر ارد سویا بر خصوصیات ژئولوژی خمیر و کیفیت نان بربری )

نویسندگان: حسن عاقل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر ارد سویا بر خصوصیات ژئولوژی خمیر و کیفیت نان بربری

کلمات کلیدی

بررسی تاثیر ارد سویا بر خصوصیات ژئولوژی خمیر و کیفیت نان بربری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012037,
author = {عاقل, حسن},
title = {بررسی تاثیر ارد سویا بر خصوصیات ژئولوژی خمیر و کیفیت نان بربری},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {5},
month = {November},
issn = {1029-4791},
pages = {371--382},
numpages = {11},
keywords = {بررسی تاثیر ارد سویا بر خصوصیات ژئولوژی خمیر و کیفیت نان بربری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر ارد سویا بر خصوصیات ژئولوژی خمیر و کیفیت نان بربری
%A عاقل, حسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]