علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2009-4) , صفحات (45-51)

عنوان : ( بررسی تاثیر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر پایداری رنگ کمپوت گیلاس(رقم گیلاس سیاه مشهد) )

نویسندگان: فرشته حسینی , محمدباقر حبیبی نجفی , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس، ترکیب و ساختار بسته بندی از جمله عوامل موثر در پایداری رنگ کمپوت میوه های حاوی آنتوسیانین نظیر گیلاس می باشد. در این پژوهش تاثیر دو نوع بسته بندی قوطی TP و پاکت انعطاف پذیر سه لایه (پلی اتیلن (µ100) ، آلومینیوم فویل (µ9) و پلی استر(µ12)) در تغییرات رنگ کمپوت گیلاس تهیه شده از واریته گیلاس سیاه مشهد مورد بررسی قرار گرفت. سایر متغیرهای مورد آزمون، درجه حرارت نگهداری (دماهای 4، 23-20، 35، 40 درجه سانتیگراد) و مدت زمان نگهداری (زمان صفر، روزهای 30،60،90) بودند. رنگ سنجی به روش اسپکتروفوتومتری در طول موج 515 نانومتر انجام شده و رنگ بصورت واحد جذب (absorbance) در هر میلی لیتر شربت معرفی گردید. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن نشان داد که کمپوتهای بسته بندی شده در پاکت های انعطاف پذیر در طول موج مورد آزمون، میزان جذب بیشتری نسبت به کمپوت های بسته بندی شده در قوطی TP در سطح α=%5 داشتند (05/0>p ) و استفاده از بسته های انعطاف پذیر مذکور سبب کیفیت رنگ بهتر کمپوت گیلاس گردید. با افزایش دمای نگهداری میزان جذب در نمونه ها به طور محسوس کاهش نشان داد. با استفاده از داده های حاصل از اندازه گیری تغییرات میزان جذب نمونه ها در دماهای مورد آزمون، مدل رگرسیون خطی جهت پیش بینی نحوه تغییرات رنگ کمپوت در دماهای مختلف بدست آمد. همچنین میزان جذب نمونه ها در زمان صفر (بلافاصله پس از تولید) در مقایسه با روزهای 30، 60و 90 پس از تولید کمتربود.

کلمات کلیدی

, رنگ, اسپکتروفتومتری, گیلاس, بسته بندی, انعطاف پذیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012150,
author = {حسینی, فرشته and حبیبی نجفی, محمدباقر and صداقت, ناصر},
title = {بررسی تاثیر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر پایداری رنگ کمپوت گیلاس(رقم گیلاس سیاه مشهد)},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2009},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-8787},
pages = {45--51},
numpages = {6},
keywords = {رنگ- اسپکتروفتومتری-گیلاس-بسته بندی-انعطاف پذیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر پایداری رنگ کمپوت گیلاس(رقم گیلاس سیاه مشهد)
%A حسینی, فرشته
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A صداقت, ناصر
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2009

[Download]