زمین شناسی ایران, دوره (2), شماره (8), سال (2009-2) , صفحات (55-69)

عنوان : ( ماهیت سیالهای درگیر در سنگهای کالک آلکالن کانی سازی مس و طلای پورفیری منطقه تنورجه (شمال کاشمر) )

نویسندگان: کیمیا سادات عجایبی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , سعید سعادت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه، در استان خراسان رضوی، شمال کاشمر واقع شده است. قرارگیری این محدوده بر روی کمربند خواف- درونه

کلمات کلیدی

, تنورجه, طلا, مس پورفیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012194,
author = {کیمیا سادات عجایبی and کریم پور, محمدحسن and مظاهری, سیداحمد and سعید سعادت},
title = {ماهیت سیالهای درگیر در سنگهای کالک آلکالن کانی سازی مس و طلای پورفیری منطقه تنورجه (شمال کاشمر)},
journal = {زمین شناسی ایران},
year = {2009},
volume = {2},
number = {8},
month = {February},
issn = {1735-7128},
pages = {55--69},
numpages = {14},
keywords = {تنورجه، طلا، مس پورفیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ماهیت سیالهای درگیر در سنگهای کالک آلکالن کانی سازی مس و طلای پورفیری منطقه تنورجه (شمال کاشمر)
%A کیمیا سادات عجایبی
%A کریم پور, محمدحسن
%A مظاهری, سیداحمد
%A سعید سعادت
%J زمین شناسی ایران
%@ 1735-7128
%D 2009

[Download]