ششمین همایش ملی بیوتکنولو‍ژی جمهوری اسلامی ایران , 2009-08-13

عنوان : ( کاربرد تیمارهای مختلف ضد عفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی گیاه دارویی Levisticum officinalis در شرایط In vitro )

نویسندگان: راحله خطیب زاده , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , منصوره خدا شناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد تیمارهای مختلف ضد عفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی گیاه دارویی Levisticum officinalis در شرایط In vitro

کلمات کلیدی

, Levisticum officinalis, جوانه زنی , ریز ازدیادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012262,
author = {خطیب زاده, راحله and عزیزی ارانی, مجید and آروئی, حسین and منصوره خدا شناس},
title = {کاربرد تیمارهای مختلف ضد عفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی گیاه دارویی Levisticum officinalis در شرایط In vitro},
booktitle = {ششمین همایش ملی بیوتکنولو‍ژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Levisticum officinalis، جوانه زنی ، ریز ازدیادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد تیمارهای مختلف ضد عفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی گیاه دارویی Levisticum officinalis در شرایط In vitro
%A خطیب زاده, راحله
%A عزیزی ارانی, مجید
%A آروئی, حسین
%A منصوره خدا شناس
%J ششمین همایش ملی بیوتکنولو‍ژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2009

[Download]