ژئوماتیک 88 , 2009-05-10

عنوان : ( رسم نقشه شکستگی های ساختاری منطقه تکنار (ایران مرکزی) با استفاده از روشهای دور سنجی )

نویسندگان: عرفان حاجی , بهنام رحیمی , ماهیار سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مطالعه سیستمهای شکستگی با استفاده از روشهای سنجش از دور، به ویژه داده های ماهواره به میزان زیادی مورد توجه محققین قرار گرفته است. این گونه مطالعات به خصوص در مورد LANDSAT و فاقد پوشش زیاد آبرفت حائز اهمیت است. منطقه تکنار از جمله مناطق واجد شرایط ( Brittle) مناطق شکننده فوق بوده، همچنین از نقطه نظر پتانسیل معدنی به خصوص کانسارهای فلزی مرتبط با شکستگیها از اهمیت بالایی برخوردار است که برای مطالعه انتخاب شد. با در نظر گرفتن مورفولوژیهای مورد انتظار مرتبط با گسلش، ازشماره Scene 6 تکنیک مختلف برای بارزسازی گسلها و شکستگیهای موجود در منطقه کمک گرفته شد: ابتدا که زون تکنار در جنوب آن قرار گرفته) انتخاب و برای وضوح ) LANDSAT ETM+ 160 از تصاویر35 نویزها و سیگنالهای اضافی آن حذف شد. سپس به جهت مشاهده بهتر قطع- FFT بیشتر به کمک تکنیک و برای بدست آوردن ترکیب RGB شدگیهای ناگهانی لیتولوژی و جابجاییهای رنگی ناشی از گسلش، از تکنیک کمک گرفته شد. به تصویر حاصل به جهت داشتن توان تفکیک مکانی بالاتر، OIF بهینه از رابطه نیز تلفیق گردید. تکنیک بعدی، فیلتر گذاری تصویر با استفاده از IRS از سنجنده Panchromatic تصویربرای رویت بهتر لبه های تیز و خطوط ناشی از شکستگیها بود. در مرحله Sunangle فیلترهای جهتی هشتگانه برای بارز سازی خطوط مستقیم ناشی از شکستگیها کمک گرفته شد که پس از محاسبه PCA چهارم از تکنیک منطقه با استفاده از تکنیک DEM انتخاب شده و به کار رفت. در مرحله بعد، تصویر PC چند مولفه اول، مولفه 1 از هشت جهت جغرافیایی مورد تابش مجازی نور قرار گرفت تا سایه های ایجاد شده برای Sunshading Band شناسایی دره ها و برآمدگیهای خطی ناشی از گسلها مورد استفاده قرار گیرد. تکنیک نهایی استفاده از

کلمات کلیدی

شکستگیهای ساختاری تکنار دورسنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012268,
author = {عرفان حاجی and رحیمی, بهنام and ماهیار سلطانی},
title = {رسم نقشه شکستگی های ساختاری منطقه تکنار (ایران مرکزی) با استفاده از روشهای دور سنجی},
booktitle = {ژئوماتیک 88},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شکستگیهای ساختاری تکنار دورسنجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رسم نقشه شکستگی های ساختاری منطقه تکنار (ایران مرکزی) با استفاده از روشهای دور سنجی
%A عرفان حاجی
%A رحیمی, بهنام
%A ماهیار سلطانی
%J ژئوماتیک 88
%D 2009

[Download]