اولین همایش بیمه، چالشها و فرصتها , 2009-10-28

Title : ( Factors Affecting Customer Perceived Value of Insurance B-t-B Services and its Outcomes )

Authors: Azar Kaffashpoor , بهزاد حسن‌نژاد کاشانی ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

هدف- این مقاله در پی این است تا با بررسی و نقد و تحلیل بر آثار موجود در زمینه ارزش ادراک شده مشتری در حوزه خدمات مسیر جدیدی را برای موفقیّت بنگاه‌های خدماتی در بازار رقابتی کنونی فراهم آورده و خلاء علمی موجود در زمینه ارزش ادراک شده را در ایران پوشش دهد. روش رویکرد تحقیق- این مقاله با مرور تعاریف مطرح شده در زمینه ارزش ادراک شده مشتری به بررسی مدل‌های موجود در حوزه خدمات می‌پردازد. لذا به منظور تبیین حوزه‌های جدید برای انجام تحقیقات آتی در این زمینه از رویکردی انتقادی بهره می‌گیرد. نتایج- بررسی آثار موجود نشان می‌دهد که ابعاد ارزش ادراک شده مشتری از خدمات در حوزه‌ها، فرهنگ‌ها و زمان‌های مختلف متفاوت بوده و باید در انتخاب ابعاد صحیح مربوط به هر خوزه دقّت خاصی مبذول داشت.. به هر حال این مقاله اولویت‌های غنی را برای تحقیقات بیشتر ارائه می‌آورد.

Keywords

, بازاریابی رابطه‌مند, ارزش ادراک شده, بازاریابی خدمات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012375,
author = {Kaffashpoor, Azar and بهزاد حسن‌نژاد کاشانی},
title = {Factors Affecting Customer Perceived Value of Insurance B-t-B Services and its Outcomes},
booktitle = {اولین همایش بیمه، چالشها و فرصتها},
year = {2009},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {بازاریابی رابطه‌مند، ارزش ادراک شده، بازاریابی خدمات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Factors Affecting Customer Perceived Value of Insurance B-t-B Services and its Outcomes
%A Kaffashpoor, Azar
%A بهزاد حسن‌نژاد کاشانی
%J اولین همایش بیمه، چالشها و فرصتها
%D 2009

[Download]