بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Azar Kaffashpoor


موارد یافت شده: 155

1 - بررسی تثیر رهبری راهبردی بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی دوسوتوانی نوآوری و سرمایۀ انسانی در شرکت‌های مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
2 - بررس ی تاثی ر انعطاف پذیری منابع و هماهنگی بر عملکرد شرکتها ی کوچک و متوسط به واسطه نوآور ی مدل کسب و کار (چکیده)
3 - الزامات تغییر پارادایم و رویکرد مدیریت خدمات کتابخانه ها به فلسفه مشتری مداری (چکیده)
4 - بررسی نقش میانجی گر عشق به برند و دانش برند در رابطه بین تجربه و وفاداری نسبت به برند(مورد مظالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
5 - بررسی اثر عوامل شرکتی مؤثر بر ارزش ویژه برند (چکیده)
6 - تثیر ادراک مشتریان از مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتارهای فرانقش آن‌ها با میانجی‌گری وابستگی عاطفی به برند و تعدیل‌گری معنویت (چکیده)
7 - Evaluating the state of digital human resource management in Iraqi public universities (چکیده)
8 - ارائه مدل مفهومی ایمنی روانشناختی در سرمایه های انسانی دانشگاه: پیشایندها و پیاهدها (چکیده)
9 - Perceived tourism development and tourism-friendly behaviour: the mediation role of overall quality of life (چکیده)
10 - Proposing a Customer Experience Management Model Based on the Grounded Theory Approach in Aviation Industry Case study: Taban Airline) (چکیده)
11 - بررسی تاثیر تعامل ادراک شده بر ترجیح برند با میانجی گری ارزش اجتماعی (چکیده)
12 - بررسی تاثیر تعامل ادراک شده بر ترجیح برند با میانجی گری ارزش اجتماعی (چکیده)
13 - Culture and religion creolisation impact on digital advertisement of Muslim users of Instagram (چکیده)
14 - تاثیر نقش میانجی‌گری تصویر احساسی و عملکردی برند بر روابط بین محتوای تبلیغات و پیشبرد فروش رسانه‌های اجتماعی و قصد رفتاری مصرف‌کنندگان (چکیده)
15 - کشف و تبیین الگوی انگیزه خدمت با رویکرد معنویت محور در کار با استفاده از نظریه داده بنیاد (چکیده)
16 - طراحی مدل مفهومی ابعاد و مولفه های مدیریت منابع انسانی سبز (چکیده)
17 - تاثیر امنیت اخلاقی و حر یم خصو صی در توسعه خدمات آ ینده بانک کشاورزی (چکیده)
18 - بررسی تاثیر متغیرهای سازمانی درک شده بر رفتارسبز به واسطه نگرش های زیست محیطی کارکنان (مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۹ مشهد) (چکیده)
19 - بررسی تاثیر ارزش اشتراک گذاری اجتماعی برند-مصرف کننده بر مشارکت مشتری در رسانه های اجتماعی (چکیده)
20 - بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی برموفقیت در جذب مخاطبین ورزشی از طریق مدل اسپرت (چکیده)
21 - Barriers to the Implementation and Use of Internet Banking in the Keshavarzi Bank (چکیده)
22 - تبیین ویژگی ها و ابعاد انگیزه خدمت با رویکرد معنویت در کار در شرکت مخابرات خراسان رضوی (چکیده)
23 - ایمنی روان‌شناختی زنان و راهبردهای مدیریت آن: پژوهشی کیفی در زنان عضو هیئت علمی دانشگاه های ایران (چکیده)
24 - بررسی تاثیر سرمایه انسانی برمزیت رقابتی با میانجیگری قابلیت سنجش بازار (چکیده)
25 - بررسی تاثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی با میانجی گری قابلیت پویا (چکیده)
26 - تاثیر آمادگی فناورانه مشتریان بانک بر رضایت با میانجیگری کیفیت و ارزش درک شده از خدمات، اعتماد مشتریان (چکیده)
27 - رتبه بندی مؤلفه های مدیریت منابع انسانی سبز موثر بر عملکرد محیطی شهرداری مشهد (چکیده)
28 - تعیین الگوی مفهومی مرزهای مسیر شغلی در حرفه پزشکی بااستفاده از نظریه داده بنیاد (چکیده)
29 - بررسی تاثیر درک مسئولیت اجتماعی بر وابستگی عاطفی به برند با تعدیلگری معنویت مشتری (چکیده)
30 - چه زمانی درک مشتری از CSR منجر به رفتارهای فرانقشی مشتری میشود؟ با بررسی نقش میانجی وابستگی عاطفی به برند (چکیده)
31 - Discovering the dimensions of E-learning with the role of social networks (چکیده)
32 - Designing and explaining a professional ethics model for the managers of the banking industry, using the grounded theory strategy (چکیده)
33 - The impact of e-learning through social networks on performance of employees in Iran’s customs (چکیده)
34 - طراحی مدل پارادیمی مدیریت منابع انسانی سبز بااستفاده ازروش داده بنیاد )مورد مطالعه شهرداری مشهد ( (چکیده)
35 - طراحی و تببین مدل مدیریت منابع انسانی سبز و تاثی ر آن بر عملکرد محیطی )مورد مطالعه شهرداری مشهد (چکیده)
36 - New approach: Voluntary demarketing and its impact on the value chain of the tourism industry Religious tourism through health culture in the spiritual capital of Iran (Mashhad) (چکیده)
37 - PATTERN OF TRADING PARTNER SELECTION IN DEPUTIZATION SYSTEMS BASED ON ADAPTIVE NEURO-FUZZY INFERENCE SYSTEM (چکیده)
38 - تبیین و ارایه الگوی ادغام مدیریت استعداد و مدیریت تنوع با رویکرد نظریه داده بنیاد (چکیده)
39 - The effect of ethical leadership on subjective wellbeing, given the moderator job satisfaction (a case study of private hospitals in Mashhad) (چکیده)
40 - Presenting employees' self-development behaviour pattern (چکیده)
41 - تدوین و تبیین الگوی بومی اخلاق حرفه ای مدیران دانشگاهها مبتنی برآموزه های نهج البلاغه (چکیده)
42 - بررسی تاثیر محتوای تبلیغات رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مصرف کنندگان با نقش میانجی گری تصویر یرند (چکیده)
43 - بررسی تاثیر محتوای پیشبرد فروش رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مصرف کنندگان با نقش میانجی گری تصویر یرند (چکیده)
44 - A multidimensional conceptualization of the sponsor-sponsee fit in sport (چکیده)
45 - شناسایی ابعاد و مولفه های آوای دوستانه در تعامل با کارکنان شهرداری مشهد (چکیده)
46 - تبیین و ارائه مدل بومی اخلاق حرفه‌ای مدیران در صنعت بانک داری (چکیده)
47 - بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت (موردمطالعه: شرکت‌های کوچک و متوسط شهر هرات) (چکیده)
48 - بررسی تأثیر گرایش به بازار و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت (چکیده)
49 - The mediating effect of organizational culture in the relationship of leadership style with organizational learning (چکیده)
50 - طراحی چارچوب مفهومی رفتار خودتوسعه‌ای کارکنان (مطالعه موردی شرکت گاز خراسان رضوی، شمالی و جنوبی) (چکیده)
51 - مقایسه تناسب حامیان مالی تیم ملی والیبال ایران (چکیده)
52 - PRESENTATION AND VALIDATION OF EMPLOYEE PRO SOCIAL VOICE MODEL IN INTERACTION WITH THE MUNICIPALITY EMPLOYEES OF MASHHAD (چکیده)
53 - کشف واحصاء مکانیزم های چندسطحی یادگیری سازمانی موثر برخط مشی گذاری در سازمان های کوچک و متوسط استان تهران (چکیده)
54 - Investigating the Effect of Prosocial Voice on Psychological Empowerment of Employees (چکیده)
55 - Multilevel Organizational Learning Mechanisms and their Implications for Organizational Performance (چکیده)
56 - Perception of Tourism Development and Subjective Happiness Of Residents in Mashhad,Iran (چکیده)
57 - The Effect of Psychological Capital on Quality of Work life given the Modifying Role of Job Stress (چکیده)
58 - Understanding the Process of Organizational Commitment Origination in Managers Based on the Grounded Theory with an Emergent Approach Case Study: Iran Airports (چکیده)
59 - کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی براساس آن (چکیده)
60 - طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیاد (چکیده)
61 - بررسی تأثیر کیفیت خدمات درک‌شده بر وفاداری مشتری به واسطه‌ی تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گر هزینه ها‌ی جابجایی (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در مشهد) (چکیده)
62 - تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش های شغلی با تاکید بر ارزش های کاری (مورد مطالعه: کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
63 - بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتارهای شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی رضایت شغلی (چکیده)
64 - بررسی تاثیرمنابع شغلی بر عملکرد فردی کارکنان سازمان آب عراق (چکیده)
65 - بررسی تاثیر مطالبات شغلی بر فرسودگی شغلی وتعهد سازمانی در میان کارکنان سازمان آب عراق (چکیده)
66 - بررسی اثر ابعاد ارزش ویژه برند مواد غذایی بر ترجیح برند با نقش واسط ریسک فیزیکی درک شده و ارزش درک شده برند (مورد مطالعه: مشتریان فست فودهای سطح شهر مشهد) (چکیده)
67 - بررسی تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش های شغلی کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد: تاکید بر نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده (چکیده)
68 - بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان (چکیده)
69 - بررسی تاثیر میانجی گری اعتماد به کارکنان در رابطه بین تصویر شرکت با وفاداری مشتری در نمایندگی های خدمات پس از فروش ایران خودرو شهر مشهد (چکیده)
70 - بررسی تاثیر سبک های رهبری تحولی و تبادلی بر خلق و تسهیم دانش (چکیده)
71 - بررسی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با اثر بخشی سازمانی(مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای خراسان (چکیده)
72 - بررسی تأثیر فروش گرایی و تخصص نیروی فروش بر عملکرد نیروی فروش با توجه به نقش واسط اعتماد مشتری (مطالعه موردی: نمایندگی های فروش خودروهای وارداتی در سطح شهر مشهد) (چکیده)
73 - شناسایی سیاست های جبران خدمات بازاریابان در صنعت بیمه (چکیده)
74 - تاثیر بازارگرایی داخلی بر ارزش پیشنهادی مشتری در شعب بانک های دولتی خصوصی شده شهر مشهد (چکیده)
75 - بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی در شرکت برق منطقه ای خراسان (چکیده)
76 - Relationship Between Effective Factors of Customer Perception and Purchase Intention (چکیده)
77 - The Effect of Relationship Marketing Techniques on Trust, Satisfaction and Relational Commitment from Point of view of Iran Insurance Agencies Managers in Mashhad (چکیده)
78 - The Effect of Brand Communication and Service Quality in the Creation of Brand Loyalty through Brand Trust (Case Study: Samsung's Representatives Company in Mashhad City) (چکیده)
79 - شناخت وضعیت موجود منابع انسانی با تأکید بر الزامات توانمندسازی روانشناختی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی (مطالعه موردی:کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خراسان) (چکیده)
80 - Investigating influence of trust on repurchasing by mediating role of customer satisfaction in online stores. (چکیده)
81 - the effect of brand characteristics on the loyalty of customers of food brands in Mashhad city-The study of Shahsavand, Tabarok and Zoshk brands (چکیده)
82 - The effect of store image and perceived risk on purchase center in Iran intention in Kian Hypermarket (چکیده)
83 - Spiritual competencies of managers: The study of forgiveness at organization in the light of Islamic teachings (چکیده)
84 - Applying the Apriori Algorithm for Investigating the Associations Between Demographic Characteristics of Iranian Top 100 Enterprises and the Structure of Their Commercial Websites (چکیده)
85 - اثر حمایتی دانشی ادراک شده سازمانی توسط پرستاران بر تسهیم دانش حرفه ای آنان ( مطالعه موردی) (چکیده)
86 - بررسی تاثیر قیمت و کیفیت محصولات شرکت های تولیدی مواد غذایی شهرک های صنعتی شهرستان مشهد بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش تعدیل گری دانش و شناخت بازارهای خارجی (چکیده)
87 - بررسی نقش تعدیل گری دانش و شناخت بازارهای خارجی بر رابطه بین بسته بندی و استاندارد بین المللی محصولات شرکت های تولیدی مواد غذایی شهرک های صنعتی شهرستان مشهد بر عملکرد صادراتی (چکیده)
88 - بررسی تأثیر استراتژی رقابتی رهبری هزینه بر عملکرد با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی پیشگام (چکیده)
89 - بررسی تأثیر استراتژی رقابتی تمایز بر عملکرد با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی پیشگام (چکیده)
90 - شناخت محتوای انواع قراردادهای روان شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌ها (چکیده)
91 - تحلیل عوامل موثر در شکل دهی تصویر برند ورزشکاران حرفه ای (چکیده)
92 - نقش فنون بازاریابی رابطه مند در اعتمادسازی مشتریان بیمه (دیدگاه مدیران نمایندگی های بیمه ایران در شهر مشهد) (چکیده)
93 - رقابت پذیری در عصر جدید؛بررسی تطبیقی مدل ها ی الماس (چکیده)
94 - بررسی تاثیر مدیریت دانش و ابعاد ساختار سازمانی بر نوآوری سازمانی(مطالعه موردی: شهرداری مشهد مقدس) (چکیده)
95 - مروری براستانداردهای اعتباربخشی وراهکارهای اجرای موثر آن درایران (چکیده)
96 - تعیین معیارهای ارزیابی عملکرددرسازمانهای بهداشتی ودرمانی ازمنظراستانداردهای اعتباربخشی (چکیده)
97 - بررسی عوامل موثربراستانداردهای اعتباربخشی دربیمارستانها (چکیده)
98 - مدیریت دولتی اثربخش در سازمان‌های ایرانی؛ نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (چکیده)
99 - کسب وفاداری مشتریان با بکارگیری مدیرت دانش در واحد بازاریابی شرکت های خدماتی بزرگ و متوسط مشهد (چکیده)
100 - نقش ارزش برند مبتنی بر مشتری در تاثیر تبلیغات بر پاسخ مصرف کننده (چکیده)
101 - استفاده از مدل LRFM برای بخش بندی مشتریان براساس ارزش چرخه عمر آنها (چکیده)
102 - The relationship between workplace architecture and organizational creativity (Case study: knowledge-based companies) (چکیده)
103 - Developه ی Developing a framework for studying and evaluating the kinds of psychological contracts inthe context of relationship marketing (چکیده)
104 - بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بروفاداری مشتری بواسطه هویت یابی مشتری با برند (مشتریان نمایندگیهای تویوتا) (چکیده)
105 - بررسی وضعیت کیفیت خدمات و تعیین میزان رضایتمندی مشترکین شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی (چکیده)
106 - حس برند و برند سازی مذهبی (چکیده)
107 - بررسی نقش واسط تفاهم بر رابطه بین کیفیت خدمات و اعتماد مسافران فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد (چکیده)
108 - بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار به واسطه متغییر خلق ارزش برتر برای مشتری در صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد (چکیده)
109 - The Investigation of Mediating Role of Organizational learning in Relationship between Knowledge management and Organizational Performance in medium-sized and large-sized manufacturing companies of Mashhad industrial town (چکیده)
110 - The role of information technology in knowledge (چکیده)
111 - mega marketing (چکیده)
112 - تاثیر کیفیت خدمات و شرایط عاطفی کارکنان بر رضایت و وفاداری مشتریان بانک ملت (چکیده)
113 - بررسی نقش واسط تفاهم بر رابطه بین کیفیت خدمات و اعتماد (چکیده)
114 - تاثیر ارتباطات برند و کیفیت خدمات در ایجاد وفاداری برند به واسطه رضایت مشتری (چکیده)
115 - بررسی عوامل موثر بر جذب مشتریان وفادار در بازاریابی رابطه ای (چکیده)
116 - نقش تعدیل گری مهارت های فروش در تأثیر فروش گرایی و مشتری گرایی بر عملکرد نیروی فروش نمایندگی های شرکت بیمه (چکیده)
117 - Assessing Impact of Organizational Culture and Organizational Structure on Organizational Effectiveness through Knowledge Management Case Study: Mashhad s Science and Technology Park (چکیده)
118 - The Impact of Organizational Culture, Organizational Structure and Knowledge Management on Organizational Effectiveness; Case Study: Mashhad's Science and Technology Park (چکیده)
119 - راهبردهای مدیریت اثربخش برای مدیران تازه کار در سازمان های دولتی ایران (چکیده)
120 - The impact of emotional intelligence on faculty members knowledge sharing behaviors (چکیده)
121 - موضع یابی استراتژیک برند بانک صادرات از دیدگاه مشتریان حقوقی- واحدهای تولیدی خراسان جنوبی (چکیده)
122 - An empirical investigation on relationship between organizational intelligence and faculty members knowledge sharing behaviors (چکیده)
123 - Impact of Using Marketing Strategies on Performance through Supply Chain Performance in Insurance Industry (چکیده)
124 - The Impact of Job Stress on Turnover Intention Mediating role of Job Satisfaction and Affective Commitment; Case Study: Mashhad s Public Hospitals (چکیده)
125 - Recognizing influencing factors on students leadership trait potential (چکیده)
126 - The Investigation of Mediating Role of Organizational structure and Organizational learning in Relationship between Knowledge management and Organizational Performance (چکیده)
127 - A study on mediating role of organizational learning on relationship between market orientation and organizational performance (چکیده)
128 - جهت گیری استراتژیک و قابلیت های بازاریابی (چکیده)
129 - ارائه مدلی برای بررسی تاثیر مشتری مداری، رقیب مداری، گرایش به نوآوری و هزینه گرایی بر قابلیتهای بازاریابی (چکیده)
130 - Investigating the Effects of Perceived Value on Users View toward Internet (چکیده)
131 - تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی به واسطة بازارمحوری (چکیده)
132 - Identification of Customers’ Satisfaction Attributes in Offset Printing Industry (چکیده)
133 - شناخت عوامل موثر و تعیین کننده درون سازمانی برای ایجاد یک نام و نشان تجاری برند ارزشمند (چکیده)
134 - Linking organizational culture, structure, Leadership Style, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management (چکیده)
135 - به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی FDAHP و تحلیل خوشه سلسله مراتبی HCA در مدل آر. اف. ام. RFM جهت تعیین ارزش دوره عمر مشتری (چکیده)
136 - Measuring the Ethnocentric Tendencies of Iranian Consumers: An Assessment of Validity and Reliability of the CETSCALE (چکیده)
137 - تاثیر قراردادهای روانشناختی بر اعتماد و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان قائم(عج) در شهر مشهد (چکیده)
138 - بخش بندی مشتریان بر اساس ارزش دوره عمر آنها با استفاده از داده کاوی بر مبنای مدل آر. اف. ام. RFM (چکیده)
139 - ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی (چکیده)
140 - کاربرد فلسفه بازاریابی اجتماعی در تمایل به اهدای داوطلبانه خون با استفاده از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده (چکیده)
141 - تاثیر فرهنگ بر تجارت الکترونیک (چکیده)
142 - بررسی نقش واسط عرق ملّی بر قصد خریدار نسبت به مصرف کالای وارداتی (چکیده)
143 - الگوی رضایت مشتری در خدمات اینترنتی تلفن همراه (چکیده)
144 - ارزش ادراک شده از خدمات بانکی تلفن همراه و اثر آن بر وفاداری مشتریان (چکیده)
145 - بخش بندی بازار بانک های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان (چکیده)
146 - بررسی وضعیت درجه بلوغ الکترونیکی سازمانهای ارائه دهنده خدمات دولتی الکترونیک در شهر مشهد (چکیده)
147 - تاثیر تحقیقات بازاریابی بر عملکرد از طریق فرهنگ بازارگرایی در آژانسهای مسافرتی شهر مشهد (چکیده)
148 - ارزش برند وتصویر شرکت باتوجه به ارزش مشتری (چکیده)
149 - بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر موفقیت در جذب مخاطبین ورزشی بر اساس مدل اسپرت (چکیده)
150 - بررسی درجه بلوغ الکترونیک و رابطه آن با سطوح خدمات الکترونیک (چکیده)
151 - Factors Affecting Customer Perceived Value of Insurance B-t-B Services and its Outcomes (چکیده)
152 - مطالعه تطبیقی سیکل عمر محصولات شرکتهای بیمه دولتی ایران جهت تعیین استراتژیهای مناسب بازاریابی (چکیده)
153 - فرایند بازاریابی سیاسی (چکیده)
154 - طراحی و تبیین ارکان موثر بر تعیین استراتژیهای ارائه خدمات الکترونیک در بستر دولت الکترونیک (چکیده)
155 - بررسی جایگاه تروریسم در بازاریابی بین الملل (چکیده)