سومین همایش بین المللی پل، بهسازی لرزه ای پلها , 2008-05-27

عنوان : ( بررسی تاثیر متغییرهای طراحی بر قابلیت اعتماد پلهای ساخته شده از تیر ورق مرکب جعبه ای )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , ناصر شابختی , حامد قوهانی عرب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل و طراحی پلها معمولا بر اساس آیین نامه های مبتنی بر محاسبات معین (Deterministic) انجام می پذیرد، لذا با توجه به ماهیت تصادفی (Random) متغییر های به کار رفته در روند طراحی نمی توان برآورد صحیحی از عملکرد سازه در شرایط حدی متفاوت داشت، بنابراین لزوم در نظر گرفتن ماهیت تصادفی متغییر های طراحی مشخص می گردد. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر متغییر های طراحی بر قابلیت اعتماد عرشه پل ساخته شده از تیر ورق مرکب جعبه ای در مقابل بارهای قایم، مشخصات مصالح و همچنین بارهای وارده به صورت متغیر های تصادفی در نظر گرفته می شوند و جهت در نظر گرفتن تغییرات مکانی و زمانی بارهای زنده از پوش مناسب طراحی استفاده می گردد. به منظور بررسی قابلیت اعتماد سازه خرابی سیستم توسط حالات (شرایط) سر حدی مختلفی مانند خرابی در مد خمشی، برشی و ... تعریف می گردد. بررسی خرابی سیستم عرشه پل با در نظر گرفتن یک سیستم سری (Series System) از خرابی مدهای مختلف انجام می پذیرد،که ارزیابی قابلیت اعتماد (احتمال خرابی) توسط شاخص اطمینان صورت خواهد گرفت.

کلمات کلیدی

, تیر ورق فولادی جعبه ای, حالت سر حدی, شاخص اطمینان, سیستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012382,
author = {قلعه نوی, منصور and ناصر شابختی and حامد قوهانی عرب},
title = {بررسی تاثیر متغییرهای طراحی بر قابلیت اعتماد پلهای ساخته شده از تیر ورق مرکب جعبه ای},
booktitle = {سومین همایش بین المللی پل، بهسازی لرزه ای پلها},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تیر ورق فولادی جعبه ای، حالت سر حدی، شاخص اطمینان، سیستم سری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر متغییرهای طراحی بر قابلیت اعتماد پلهای ساخته شده از تیر ورق مرکب جعبه ای
%A قلعه نوی, منصور
%A ناصر شابختی
%A حامد قوهانی عرب
%J سومین همایش بین المللی پل، بهسازی لرزه ای پلها
%D 2008

[Download]