المپیک, دوره (17), شماره (4), سال (2009-8) , صفحات (29-39)

عنوان : ( ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با سوگیری ورزشی دانشجویان ورزشکار )

نویسندگان: جواد فولادیان , مهدی سهرابی , سیدرضا عطارزاده حسینی , علیرضا فارسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر عبارت است از تعیین ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با سوگیری ورزشی دانشجویان ورزشکار دانشگاه فردوسی مشهد. نمونه های عبارت بودند از 417 دانشجوی واجد شرایط (215دانشجو پسر و 202 دانشجوی دختر) از دانشجویان پسر و دختر شرکت کننده در مسابقات ورزشی دانشجویی سال تحصیلی 86-1385، ملاک انتخاب برای حضور در مسابقات ورزشی دانشجویی، حداقل یک سال سابقه ورزشی و دو جلسه تمرین منظم در هفته در نظر گرفته شد. روش تحقیق نیمه تجربی و همبستگی و طرح تحقیق از نوع علی- مقایسه ای (پس رویدادی)بود.اطلاعات با پرسش نامه انگیزه مشارکت ورزشی (PMQ) گیل و همکاران(1983) و پرسشنامه سو گیری ورزشی(SOQ) گیل و دیتر(1988) جمع آوری شد. تجربه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t گروه های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج نشان داد بین مؤلفه های سوگیری ورزشی (رقابی طلبی، میل به پیروزی و هدف گرایی)و مؤلفه های انگیزه مشارکت ورزشی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد بین انگیزه مشارکت ورزشی دانشجویان ورزشکار دختر و پسر و دانشجویان ورزشکار رشته های انفرادی و گروهی تفاوت معناداری وجود دارد، به گونه ای که ورزشکاران پسر (0044=p) و ورزشکاران رشته های گروهی از انگیزه مشارکت ورزشی بیشتری برخوردار بودند(0011=p). در نهایت، نتایج نشان داد بین انگیزه مشارکتورزشی دانشجویان ورزشکار رشته های تحصیلی تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی تفاوت معناداری وجود ندارد(0117=p).

کلمات کلیدی

, انگیزه مشارکت ورزشی, دانشجویان ورزشکار, سوگیری ورزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012391,
author = {فولادیان, جواد and سهرابی, مهدی and عطارزاده حسینی, سیدرضا and علیرضا فارسی},
title = {ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با سوگیری ورزشی دانشجویان ورزشکار},
journal = {المپیک},
year = {2009},
volume = {17},
number = {4},
month = {August},
issn = {1025-4277},
pages = {29--39},
numpages = {10},
keywords = {انگیزه مشارکت ورزشی، دانشجویان ورزشکار، سوگیری ورزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با سوگیری ورزشی دانشجویان ورزشکار
%A فولادیان, جواد
%A سهرابی, مهدی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A علیرضا فارسی
%J المپیک
%@ 1025-4277
%D 2009

[Download]