دانش و توسعه, دوره (15), شماره (25), سال (2009-3) , صفحات (87-112)

عنوان : ( سنجش میزان آمادگی استقرار سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی-مورد مطالعه : سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی )

نویسندگان: شمس الدین ناظمی , سعید مرتضوی , ناهید امینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به توسعه روزافزون و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی شئون و جنبه های مختلف زندگی فردی، اجتماعی و به ویژه سازمانی و همچنین با در نظر گرفتن نقشی که مالیات به عنوان مهمترین منبع درآمد مستمر دولت ایفا می کند، پژوهش حاضر ضمن طراحی و ارایه فرم اظهارنامه الکترونیکی، سطح آمادگی مدیران و کارشناسان ذیربط را در استقرار اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی با توجه به الزامات سخت افزاری و نرم افزاری این سیستم مورد بررسی داده است. جامعه آماری شامل 90 نفر از مدیران اداره امور مالیاتی خراسان رضوی و همچنین تیم تصمیم متشکل از 7 نفر از کارشناسان و کارشناسان ارشد واحد رایانه اداره امور مالیاتی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق انجام مصاحبه اولیه، پرسشنامه، مشاهده و داده های ثانویه جمع آوری شده است. یافته های حاصل از فرایند تحقیق و مشاوره با کارشناسان رایانه گرچه مدلی کاربردی برای تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی را ارایه داده است اما استقرار این سیستم به لحاظ کاستی ناشی از عدم آمادگی سازمان از جهت امکانات سخت افزاری و نرم افزاری از یک سو و نیاز به فرهنگ سازی از سوی دیگر دامنه زمانی خاص خود را جهت استقرار پایدار مدل پیشنهادی طلب می کند.

کلمات کلیدی

, آمادگی سازمانی , اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی , فناوری اطلاعات , اتوماسیون اداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012479,
author = {ناظمی, شمس الدین and مرتضوی, سعید and ناهید امینی},
title = {سنجش میزان آمادگی استقرار سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی-مورد مطالعه : سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2009},
volume = {15},
number = {25},
month = {March},
issn = {2008-1456},
pages = {87--112},
numpages = {25},
keywords = {آمادگی سازمانی ، اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی ، فناوری اطلاعات ، اتوماسیون اداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش میزان آمادگی استقرار سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی-مورد مطالعه : سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی
%A ناظمی, شمس الدین
%A مرتضوی, سعید
%A ناهید امینی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2009

[Download]