دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2006-09-05

عنوان : ( بررسی راهبردهای مختلف جلوگیری از افزایش افت سطح آب )

نویسندگان: مهدی سیاووش حقیقی , محمد زارع , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

های اخیر بکارگیری کامپیوتر در مطالعات منابع آب با استفاده از مدلهای ریاضی آبهای زیرزمینی، خصوصاً در مباحث مدیریت منابع آب وهمچنین پیش بینی وضعیت آب زیرزمینی توسعه زیادی پیدا کرده است. از آنجائیکه در مدلهای ریاضی می توان با تغییر ورودیها وپارامترهای مختلف، نتایج حاصل در سیستم را مشاهده نمود، لذا می توان از این گونه مدلها به عنوان ابزاری مفید در جهت شناسایی سیستم هیدروژئولوژیکی، مشاهده عکس العمل آبخوان نسبت به تغییر تنشهای وارده و انتخاب گزینه های مختلف مدیریتی استفاده کرد. دشت فیروزآباد با ارتفاع متوسط ١٣٢٧ متر از سطح دریا یکی از دشتهای مستعد برای کشاورزی در استان فارس می باشد. در این دشت با توجه به خشکسالی و گسترش همزمان چاههای بهره برداری در سالهای اخیر روند نزولی سطح آب از سال ١٣٧٨ شروع شده وهمچنان ادامه دارد، لذا شناسایی سیستم هیدروژئولوژیکی این دشت در جهت بررسی امکان بهبود روند فعلی ضروری می باشد. در این تحقیق با هدف شناسایی سیستم هیدروژئولوژیکی، استفاده از مدل برای پیش بینی سطح آب در آینده و بکارگیری آن برای بررسی تأثیر طرحهای تغذیه مصنوعی، تهیه شده است. پس از اطمینان از PMWIN یک مدل ریاضی(بر اساس روش تفاضلهای محدود) به کمک برنامه صحت مدل تهیه شده از آن جهت پیش بینی و مدیریت ٥ راهبرد مختلف در دشت فیروزآباد استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, افت سطح آب؛ مدل کمی؛ کیفیت آب, قیروزآباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012527,
author = {مهدی سیاووش حقیقی and محمد زارع and لشکری پور, غلامرضا},
title = {بررسی راهبردهای مختلف جلوگیری از افزایش افت سطح آب},
booktitle = {دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {افت سطح آب؛ مدل کمی؛ کیفیت آب، قیروزآباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی راهبردهای مختلف جلوگیری از افزایش افت سطح آب
%A مهدی سیاووش حقیقی
%A محمد زارع
%A لشکری پور, غلامرضا
%J دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2006

[Download]