نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2009-11-03

Title : ( بررسی اثرات دوره تاثیر میدان الکترومغناطیسی برروند ترمیم عصب )

Authors: Ali Moghimi , Morteza Behnam Rassouli , Masoumeh Kheirabadi , - - ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

سابقه موضوع و هدف :اثر میدان های الکترومغناطیسی برروی ترمیم عصب درمدلهای آزمایش شده و اختلاف نظرات در خصوص اثرات درمانی یا پاتوژنیسیتی آین امواج همچنان وجود دارد. هدف ازانجام این پژوهش بررسی اثر دوره ی زمانی میدان الکترومغناطیسی برترمیم عصب محیطی ضایعه دیده بود . مواد و روش ها: بدین منظور رت های بالغ ویستار در گروه های تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه های تجربی ١ و /١ mt ، یک روز بعد از آمپرسیون عصب سیاتیک برای ١٠ روز درمعرض میدان الکترومغناطیسی ( باشدت ۵٠ ) قرارگرفتند ، بااین تفاوت آه رت های گروه تجربی یک ، 4 ساعت درروز ورت های گروه HZ فرآانس تجربی دو، ٢ ساعت درروز درمعرض میدان قرار گرفتند و رت های گروه آنترل بعد ازآمپرسیون عصب فقط پوست ناحیه ران باز وسپس بدون آمپرسیون عصب sham سیاتیک درمعرض میدان قرار نگرفتند ودرگروه ناحیه جراحی بخیه زده شد. ترمیم عصب بااستفاده ازروش الکترومیوگرافی وبدست آوردن زمان تاخیر ارزیابی گردید.

Keywords

, میدان الکترومغناطیسی, ترمیم عصبی, عصب سیاتیک رت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012552,
author = {Moghimi, Ali and Behnam Rassouli, Morteza and Kheirabadi, Masoumeh and -, -},
title = {بررسی اثرات دوره تاثیر میدان الکترومغناطیسی برروند ترمیم عصب},
booktitle = {نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران},
year = {2009},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {میدان الکترومغناطیسی، ترمیم عصبی، عصب سیاتیک رت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات دوره تاثیر میدان الکترومغناطیسی برروند ترمیم عصب
%A Moghimi, Ali
%A Behnam Rassouli, Morteza
%A Kheirabadi, Masoumeh
%A -, -
%J نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
%D 2009

[Download]